Wat is socialisme?

Socialisme heeft veel betekenissen. Rechtse sociaal democraten beweren dat socialisme tegenwoordig staat voor een vrije markt economie met een staat die voor solidariteit zorgt. Heel onduidelijk allemaal. Maar dat past ook precies binnen de onduidelijkheid die de sociaal democratie anno 2012 is. Voor de aanhangers van het marxisme is het socialisme een tussenfase op het communisme. De gematigde socialisten vinden dat socialisme vooral uitgaat van een sociale en eerlijke maatschappij, waarin iedereen eerlijke kansen heeft en waar de gemeenschap belangrijker is dan de bedrijven.

Door de slechte ervaringen met het stalinisme, maoïsme en dogmatische revolutionairen heeft het socialisme veel steun verloren. Zeker nadat de sociaal democraten rond 1990 afstand namen van belangrijke socialistische principes. De sociaal democratie was de oorspronkelijke benaming voor het socialisme. De term sociaal democratie komt van alle socialisten die Karl Marx en Ferdinand Lassalle steunde. Nu in de 21ste eeuw is de sociaal democratie een verrechtste ideologie geworden. De revolutionair socialisten noemen zich niet meer sociaal democratisch, mede door het verraad van sociaal democratische leiders aan het socialisme.

Maar wat is socialisme? Socialisme is een politieke ideologie die verschillend geïnterpreteerd wordt. Je hebt twee belangrijke stromingen binnen het socialisme. De revolutionaire socialisten en de evolutionaire socialisten. Uit die evolutionaire socialisten zouden later de leiders van de sociaal democratie ontstaan en uit de revolutionaire socialisten zouden de marxisten, leninisten, stalinisten, trotskisten en radencommunisten voortkomen.

Om het socialisme te begrijpen moet je kijken naar de economische orde die heerst op onze planeet. Deze orde heet kapitalisme, de heerschappij van het geld. Geld is het meest belangrijke onderdeel van het kapitalisme. Geld krijgen is heel belangrijk voor iedereen, want het bepaald of je arm of rijk bent. Wie niet volgens markt idealen denkt kan al snel failliet gaan. Je kunt nooit meer uitgeven dan je hebt. Althans zo beweren de kapitalisten dat het moet. De drijfkracht achter het kapitalisme is hebzucht. Bedrijven willen kost wat het kost rijker worden.

Het socialisme wil de macht van het kapitalisme vernietigen. Socialisten willen dat de drijfkracht achter de economie niet hebzucht is. Heel simpel gezegd; socialisten willen een gemeenschap waarin de mensen centraal staan en niet het geld en de winsten. Helaas hebben veel socialisten gecapituleerd voor de enorme propagandamachine van het kapitalisme. Deze rechtse socialisten zijn hedendaags zo burgerlijk en braaf geworden, dat ze geen bedreiging zijn voor de neoliberale krachten.


Wat zijn echte socialistische principes?

Werk en inkomen

Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting. Voor een minimumloon van 10 euro netto per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van "nullijn". Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren. Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen. Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief part-timers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk! Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en -beheer van alle bedrijven die massa-ontslagen willen doorvoeren.

Sociale en publieke voorzieningen

Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de NUTS bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een (her)nationalisatie van deze vitale sectoren onder gemeenschapscontrole en -beheer. Voor gratis toegang tot deze diensten. Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden. Maak besteding van publieke gelden ook voor iedereen controleerbaar door middel van democratische raden waar zowel de arbeiders van deze diensten zitten als hun gebruikers. Voor een herstel van de sociale zekerheid. Alle uitkeringen en pensioenen omhoog naar 100% van het laatst verdiende loon met het minimumloon als ondergrens en een koppeling aan de lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd verlagen naar 60 jaar, te beginnen met de zwaarste beroepen.

Stop racisme en fascisme!

Schaf de racistische immigratie-wetgeving af. Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Los het armoede- en oorlogsprobleem op in de ontwikkelingslanden waardoor mensen vluchten. Gelijke rechten voor iedereen die hier woont, inclusief actief en passief kiesrecht voor migranten. Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mobilisering van massale tegenacties om te voorkomen dat extreem-rechts zich kan organiseren en manifesteren.

Milieu

Voor grootsscheeps onderzoek en ontwikkeling van alternatieve vormen van energie, zoals uit zon en wind. Pak de vervuiling bij de bron aan, voor schonere productie technieken in de industrie. De energiebedrijven in publiek bezit. Controle vanaf de werkvloer of de bestaande milieu-wetgeving en veiligheidsmaatregelen wel wordt nageleefd. Voor een uitbreiding en gratis beschikbaar stellen van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

Arbeiders  Partij

Voor een strijdbare Arbeiders Partij die opkomt voor een alternatief op het kapitalisme. Nee tegen coalities onder neoliberale vlag. Voor het standpunt dat een Arbeiders Partij lokaal of op andere niveaus waar de partij in een machtspositie zit de burgerlijke wet kan overtreden in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. It is better to break the law, than to break the poor. Voor een politieke en democratische leiding van een Arbeiders Partij om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte!

Arbeidersbeweging

Voor een strijdbare en democratische vakbeweging. Een vertegenwoordiger in de vakbeweging mag niet meer verdienen dan de gemiddelde geschoolde arbeider en dient door de achterban gekozen en direct afzetbaar te zijn. Voor het recht om te demonstreren en te protesteren! Nee tegen zogenaamde anti-terreur wetten die onze democratische rechten beknotten. Voor de opening van de boeken van de grote bedrijven. Deze zeggen zogenaamd verlies te draaien terwijl het ze gaat om winstmaximalisatie. Laat ze maar eens bewijzen hoeveel verlies ze draaien, hoeveel ze investeren in hun materiaal en in hun personeel.

Vrede

Geen steun aan imperialistische inmenging of oorlogen. In plaats daarvan steun aan de arbeidersbeweging in het buitenland, die als enige in staat zal zijn voor blijvende vrede en democratie te zorgen. Geen deelname aan ‘vredesmissies’, die, waar dan ook ter wereld, slechts de belangen van de Westerse multinationals dienen en het terrorisme zullen stimuleren, in plaats van het welzijn van de gewone mensen te verbeteren. Troepen terug uit Afghanistan! ederland uit de NAVO, de WTO en de Wereldbank. Geen steun aan imperialistische instrumenten van de heersende elite.

Socialisme en internationalisme

Onteigening van de grote bedrijven die de economie domineren: industrie, infrastructuur, banken en andere financiële instellingen. Compensatie van aandeelhouders alleen op basis van bewezen behoefte. De productiemiddelen in handen van de gemeenschap en democratisch gepland voor de voorziening in de behoeften van de miljoenen, niet de miljonairs. Voor volledige democratie. Alle functionarissen worden gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben: niet alleen de regering en de volksvertegenwoording, ook de bestuurders van bedrijven, de rechters en de politiecommissarissen. Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten in Europa als alternatief op het EU van de bazen. Dit als eerste stap op weg naar een wereldfederatie van socialistische staten! 

De principes hier genoemd zijn van Socialistisch Alternatief. Een revolutionair socialistische groep in Nederland. Ze behoren tot het CWI, het Comité voor een Arbeiders Internationale.

Er zijn ook gematigde socialisten. Deze socialisten zijn anders dan de revolutionaire socialisten. De gematigde socialisten wensen te werken binnen de parlementaire democratie. Vaak zijn ze niet antimonarchistisch en niet echt revolutionair ingesteld.  Gematigde socialisten willen meer staat en minder markt. Het socialisme is voor hun eerder een ideaal van meer gelijkheid binnen het kapitalisme, dan echt een alternatieve economie. De grootste verschillen tussen gematigde socialisten en de sociaal democraten ligt vaak in hun afkeer van de EU en het neoliberalisme. De moderne sociaal democratie steunt juist de EU en vaak ook het neoliberalisme, terwijl de gematigde socialisten vaak sceptisch kijken naar de Europese Unie.     

Welke partijen in Europa zijn sociaal democratisch en welke zijn gematigd socialistisch? Laten we eens kijken;

Nederland; Partij van de Arbeid
Duitsland; Sociaaldemocratische Partij van Duitsland
Frankrijk; Socialistische Partij
Spanje; Spaanse Socialistische Arbeiders Partij
Ierland; Arbeidspartij
Groot Brittannië; Arbeidspartij
Vlaanderen; Socialistische Partij Anders
Wallonië; Socialistische Partij   
Portugal; Socialistische Partij
Griekenland; Pan Helleense Socialistische Beweging
Scandinavië; Sociaal Democraten en Arbeidspartijen  

Deze partijen kun je niet echt tot de socialistische partijen meer rekenen. Ze zijn zo zeer verrechtst dat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van de kapitalistische partijen. De sociaal democratie is geen socialistische ideologie meer.

Welke partijen zijn gematigd socialistisch in Europa?

Nederland; Socialistische Partij
Duitsland; DIE LINKE
Frankrijk; Linkse Partij
Spanje; Verenigd Links
Portugal; Links Blok
Ierland; Sinn Fein  
Griekenland; Coalitie van Radicaal Links
Denemarken; Socialistische Volkspartij
Noorwegen; Socialistische Linkse Partij

Wat willen de revolutionair socialisten bereiken? De revolutionairen geloven niet in de parlementaire democratie. Juist hierdoor werden ze massief vervolgd door de rechtse partijen tussen 1917 en 1940. Uiteindelijk werden veel burgerlijke overheden zelfs geholpen door de verraderlijke sociaal democraten, die best bereid waren om de kapitalisten te helpen tegen revolutionaire socialisten.

Voor revolutionair socialisten is de revolutie belangrijk. Want alleen de arbeidersklasse kan die revolutie dragen. Nadat de kapitalisten afgezet zijn moet een arbeidersstaat uitgeroepen worden. Deze arbeidersstaat zal de grootste bedrijven nationaliseren en onder democratische controle van arbeiders en consumenten stellen. De stalinisten/maoïsten verschillen met de revolutionaire socialisten op dit vlak. Die willen dat alles genationaliseerd wordt en dat de staat alles bepaald. Geen arbeidersraden, geen democratische participatie maar partijleiders van de ‘’arbeiderspartij’’ moeten alles besturen. Dat zie je vooral terug in de oude stalinistische landen, waar de bonzen van de communistische partijen alles bepaalde.   

Socialisme betekend niet meer staat en minder markt. Helaas denken gematigde socialisten zoals de Nederlandse; Socialistische Partij daar anders over. Vooral in Scandinavië maken democratische socialisten enorm veel compromissen met de sociaal democraten om in regeringen te komen. Hierdoor verliezen de gematigde socialistische partijen hun imago als oppositie partij en het vertrouwen van de linkse kiezer. De Nederlandse; Socialistische Partij wil dolgraag meeregeren, de partij is breid om te onderhandelen met de kapitalistische partijen en dat stelt de financiële markten wat geruster. De SP van Emile Roemer lijkt steeds meer een sociaal democratische partij te worden.  

Echte revolutionair socialisten zullen niet onderhandelen. Die willen niet meeregeren in een kapitalistische republiek/monarchie. Voor de revolutionairen draait alles om verandering en revolutie. Geen compromissen met de aanhangers van het kapitaal, geen steun voor de monarchie, de financiële markten of de NAVO. De bourgeoisie kan echter tevreden zijn. De hoofdstroming binnen het socialisme is gematigd socialistisch en zal veel compromissen maken puur uit parlementarisme.

Het traditionele beeld van het socialisme is meer belastingen en duurdere producten. Dat zie je vaak in Scandinavië. Maar echt socialistisch is dat juist niet! Want wat je daar ziet is sociaal kapitalisme. Een sterke sociale zekerheid binnen een markt economie moet ergens haar geld vandaan halen. Dus verhoogt een sociaal democratische regering de belastingen om de sociale zekerheid te kunnen betalen. Noorwegen, Zweden en Denemarken hebben de beste sociale zekerheid van de wereld. Alleen zijn de winkel producten er duurder dan in de rest van Europa. Maar ook een sociaal democratische staat blijft kapitalistisch, ze zullen nooit bedrijven nationaliseren en onder democratische controle plaatsen. Hoe vreemd het ook klinkt; Scandinavië heeft een kapitalistische markt economie. De winsten die de bedrijven maken zijn nog steeds eigendom van de kapitalisten!

Bij rechtse mensen heeft het socialisme een bittere smaak. Die denken met vrees aan een enorme overheid die veel geld rooft van de hard werkende man. Hun zuurverdiende centen zullen dan gaan naar luie mensen die niet willen werken. Zo denken vooral veel mensen uit de lagere sociale klassen. Die zien hoe mensen zonder werk het toch nog goed hebben dankzij een uitkering. Het maakt hun woedend wanneer zij 36 uur per week moeten werken voor maandelijks 1500 euro netto, terwijl de buurman met zijn uitkering van 1500 euro geen werk heeft!

Deze rechtse types denken bij het socialisme dat luie mensen beloond worden met het geld van de hard werkende arbeider. Vaak behoren deze mensen ook tot de arbeidersklasse. Maar ze zien niet hoe ze verleidt worden door rechtse propaganda van de lakeien van het kapitaal. Want dat kapitalisme heeft er baat bij dat ook arbeiders hun steunen. De wereld bestaat namelijk niet voor een meerderheid uit kapitalisten.

Het socialisme wil de klasse van de kapitalisten vernietigen. Omdat volgens hun het niet eerlijk is dat de rijken alles in bezit hebben. Revolutionaire socialisten werden/worden ook nog gehaat door religieuze groepen. Dat heeft vooral te maken met het seculiere gedrag van veel socialisten. Anders dan rechtse conservatieven zijn de socialisten seculier van aard. Ze wensen een gemeenschap die geen religie nastreeft. De katholieke en protestantse kerken waren al tijdens de jaren van Karl Marx, vurige tegenstanders van het socialisme. Dat bleek een sterk wapen tegen de socialisten, want veel arbeiders waren streng gelovig. Via de kerken werd dus antisocialistische propaganda verspreid. Pas na 1968 verloren de kerken hun dominante greep op de arbeidersklasse. Anno 2012 is de macht van de kerk nog verder aan het afbrokkelen.    

Feminisme is een belangrijk onderdeel van het moderne socialisme. Vrouwen moeten volledig gelijkwaardig behandeld worden. Het waren de socialisten die de vrouw een eigen stem gaf. Ook steunde de socialisten de vrouwenbeweging. Je kunt zeggen dat zonder socialisme, de vrouwen veel minder snel in opstand gekomen waren tegen de heerschappij van de man.

Socialisme en democratie zouden niet samengaan beweren enkele rechtse types. Ze wijzen dan op de ervaringen met het stalinisme in de Sovjet-Unie en het maoïsme in de Volksrepubliek China. Ze beweren dat het socialisme met dwang mensen wil dwingen om solidair te zijn. Je krijgt de klassieke antisocialistische propaganda te horen van socialisten die je eigendom komen stelen, socialisten die je verbieden om een bedrijf te beginnen. Het is waar dat onder het socialisme je niet meer dictator kunt spelen over een bedrijf. Uiteindelijk zul je ook niet meer rijk kunnen worden door aandelen of door puur economisch bezit. Maar 99% van alle mensen wordt toch nooit rijk, dus waarom moet jij rijk worden? De rechtse mensen zeggen dat iedereen vrij moet zijn om rijk te worden. Individualisme is echter bij socialisten buiten de boot. Het gaat niet allemaal om jij maar om ons allemaal.

Communisme en socialisme zijn aan elkaar verwant. Het communisme is de laatste fase binnen de marxistische ideologie. Bij gematigde socialisten is het socialisme al de eindfase, bij marxisten niet. Marxisten geloven dat de mensheid in fases leeft. De fase waar we anno 2012 leven is de fase van het laat kapitalisme, de laatste fase voor de opkomst van het socialisme. Na het socialisme zal het communisme komen. Echter tussen socialisme en communisme kunnen enkele tientalen jaren zitten. Het zal een volledige nieuwe denkwijzen van mensen vereisen voordat men in communisme kan leven. Maar mensen hebben al laten zien dat ze tot veranderingen in staat zijn. Neem de democratie maar als voorbeeld, dat werd 500 jaar geleden nog als ''oud Grieks idealisme'' neergezet, door de heersende Katholieke Kerk!

Wat bied het socialisme de arbeider? De werknemer zal onder het socialisme geen werknemer meer zijn. Er zullen geen werknemers en werkgevers meer zijn. De werkende klasse zal haar eigen baas zijn. Zij verkiest haar leiders die elk moment weer afgezet kunnen worden. Arbeiders zelfbestuur in bedrijven en in de politiek. De socialistische politiek zal in dienst staan van de arbeidersklasse en doen wat de arbeidersklasse eist. De winsten die gemaakt worden zullen toebehoren aan de gemeenschap en niet aan een kleine elite. De gemeenschap kan democratisch bepalen waar en hoe het geld voor gebruikt wordt. Via moderne technologie kunnen de arbeiders participeren in het economische proces. Nu bepalen de kapitalisten en hun lakeien onze economie. Maar onder het socialisme zullen dat alle mensen zijn!

De kapitalisten zullen moeten leren leven als arbeider. Voor sommigen zal dat lastig zijn. Zeker voor die rijke types die hun rijkdom te danken hebben aan erfenissen en speculaties op de economische beurzen. Miljonairs zullen allemaal onteigend worden. Niemand heeft het recht om miljoenen te bezitten. Daarom zullen de rijken alles doen om hun bezit te verdedigen. Democratie en mensenrechten zijn dan opeens niets meer waard. De heersende klasse zal terreur gebruiken, daarom moeten de arbeiders bereid zijn om keihard terug te slaan

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme