Albanië onder stalinisme en kapitalisme

Albanië, een klein land in Zuid-Europa aan de grens met Griekenland, Kosovo, Montenegro en Macedonië. Tot 1992 droeg het land de naam; Socialistische Volksrepubliek Albanië en werd bestuurd door de stalinistische; Albanese Partij van de Arbeid. Boegbeeld van deze volksrepubliek was Enver Hoxha die bekend stond als een klassieke stalinist en een Albanese nationalist. Hoxha werd leider van de Albanese Communistische Partij tijdens de tweede wereld oorlog en stichtte in 1944 een eigen regering. Na de oorlog werd zijn communistische partij hernoemt in de Albanese Partij van de Arbeid, maar behield haar stalinistisch programma. Enver Hoxha ontwikkelde zich tot een paranoïde dictator, die 700.000 bunkers liet bouwen en het land systematisch afsloot van de buitenwereld. Pas na zijn dood in 1985 opende Albanië haar deuren, de eerste vrije verkiezingen vonden plaats in 1991. Toen liberaal conservatieven in 1992 aan de macht kwamen voerde ze het kapitalisme in, wat voor veel armoede zorgde. Het ging zelfs zo ver dat in 1997 het volk massaal in opstand kwam tegen de corrupte liberaal conservatieven!

Het Vorstendom Albanië werd in 1914 opgericht, maar al in 1917 weer ontbonden. Albanië werd na de eerste wereld oorlog een zelfstandige republiek, die echter in 1928 een protectoraat van Italië werd. De fascistische Italianen riepen het Koninkrijk Albanië uit dat tot 1944 bestond. Verzetsstrijders van het Nationale Bevrijdingsfront versloegen de Duitsers en stichtte de ''Democratische'' Overheid van Albanië. Van echte democratie was geen spraken. Het Nationale Bevrijdingsfront was een front organisatie van de Albanese Communistische Partij. Deze werd geleid door de klassieke stalinist; Enver Hoxha. Hij was slechts 36 jaar oud toen de Duitsers verslagen werden. Hoxha liet meteen anticommunistische verzetsstrijders oppakken en opsluiten. Ook communisten die het niet eens waren met zijn beleid werden genadeloos vervolgt!


Op 11 januari 1946 werd de Volksrepubliek Albanië uitgeroepen. Hoxha werd minister president en werd ook benoemd tot voorzitter van de nieuwe Albanese Partij van de Arbeid. Het land kreeg een typische stalinistische economie, met nadruk op industrialisatie en ontwikkeling. Albanië was een boeren land en bezat nauwelijks industrie. De stalinisten gingen nadruk leggen op ontwikkeling van de mens en economische groei. Net als Joseph Stalin wou Enver Hoxha een nieuw mens creëren en daarvoor moest dwang, terreur heersen. Vooral religieuze mensen hadden te leiden, omdat de overheid het staats-atheïsme afdwong. Hoxha sloot kerken en moskeeën, tot 1988 was het verboden om een religie te beoefenen in Albanië!

Tussen Hoxha's Albanië en Tito's Joegoslavië heerste al snel een diepe minachting voor elkaar. Hoewel beiden elkaar een vriendschapspact sloten in 1946, kregen beidde leiders ruzie. Deze ruzie ging voornamelijk om economische belangen. Tito en Hoxha waren daarnaast zeer nationalistisch en wouden hun landen sterk maken. Joegoslavië was economisch sterker dan het achtergestelde Albanië. Daarom koos Joseph Stalin en de Sovjet-Unie voor Tito, die moest Albanië maar economisch ''opslokken'' vond het Kremlin. Hoxha wist echter van de breuk tussen Stalin en Tito te profiteren. Het klassieke stalinistische Albanië leverde felle kritiek op Joegoslavië en noemde Tito een ''trotskistische-fascist''. Hierdoor kreeg het land massieve economische steun van Moskou, wat Hoxha's positie versterkte!

Eind jaren 40, begon Enver Hoxha met zijn eerste grote zuiveringen. Vooral aanhangers van Tito werd geroyeerd en gevangengezet. Ook stalinisten die niet 100% loyaal waren aan de idealen van Hoxha werden zonder pardon geroyeerd en als ''contra-revolutionair'' of ''titoist'' opgepakt. Al in 1949 liet Hoxha veel voormalige collega's oppakken en afvoeren. Na enkele showprocessen werden die dan ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Volgens klassieke stalinistische richtlijnen werden de slachtoffers vreselijk gemarteld om een ''bekentenis'' te krijgen. Meestal hield zo'n bekentenis in dat de slachtoffers tot een ''trotskistisch-fascistische cel'' behoorde of dat ze ''loyaal waren aan de verrader en anticommunist; Tito''. Stalin had al in de jaren 30 met dit soort martel methodes, valse bekentenissen afgedwongen. Zo werden meer dan 600.000 communisten vermoord tussen 1934 en 1939 in de Sovjet-Unie!

Met het westen had Albanië een zeer slechte relatie. Zeker omdat na 1946 de westerse landen probeerde het stalinistische regime omver te werpen. Anticommunistische monarchisten werden getraind in Griekenland om Enver Hoxha te doden. Echter door de steun van veel arme boeren en jonge nationalisten, bleef de klassieke stalinist aan de macht. Niemand in Albanië wou terug naar de tijden van de monarchie, toen buitenlanders over Albanië heerste. Met nationalistische propaganda wist Hoxha veel steun te winnen. De Amerikanen en Britten werkte samen met aanhangers van de verdreven koning. Maar ondanks enkele pogingen bleef Enver Hoxha absolute heerser over Albanië!

Ondanks de beperkingen van de stalinistische planeconomie, werden grote vooruitgangen geboekt op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Tot 1946 mochten alleen mannen naar school en hadden alleen de rijken toegang tot goede gezondheidszorg. Enver Hoxha maakte de gezondheidszorg volledig gratis en opende het onderwijs voor meisjes. Vrouwen mochten voor het eerst participeren in de Albanese samenleving en Hoxha maakte iedereen monddood die kritiek had op zijn vrouwenbeleid. Toch moet wel vermeld worden dan de stalinisten niet zo vrouw vriendelijk waren. Abortus werd namelijk verboden, ook scheiden was taboe in het ''socialistische'' paradijs van de PPSh ( Albanese Partij van de Arbeid ).

Net als bijna alle klassieke stalinisten, bouwde Enver Hoxha aan een massieve persoonlijkheidscultus. Een bekend lied uit die periode was: ''Enver Hoxha Tungjatjeta''. Dit lied werd enorm vaak gezongen door partijleden, jongeren en bijna overal waar de dictator langskwam. Omdat Albanië samen met Joegoslavië zichzelf had bevrijd van de Italianen en Duitsers, waren de partizanenleiders echte helden. Enver Hoxha en Josip Broz Tito hadden in de ogen van vele een legitiem recht om hun land te leiden. Dit versterkte de persoonlijkheidscultus, iets wat je tegenwoordig nog ziet in Noord Korea. Ook Kim Il Sung was een partizanenleider, ook al sloot hij zich aan bij het Sovjet Leger!

Toen Stalin in 1953 overleed, durfde Hoxha niet naar zijn begrafenis te gaan. Hij vreesde dat de nieuwe leiders van de USSR, zouden proberen om hem opzij te zetten. Dit bleek inderdaad wat Sovjet leider; Nikita Khrushchev wou. Toen die zijn anti-Stalin toespraak hield in 1956, kwam dit aan als een shock bij de Albanese stalinisten. Hoxha was al zeer kritisch over de houding van Khrushchev tegenover het westen. Net als zijn icoon Stalin wou Hoxha een politiek van confrontaties met het westen. Khrushchev wou echter vreedzaam leven met de kapitalistische landen, iets dat de klassieke stalinisten aanzagen als verraad!

Als enigste Europese land, keerde Albanië zich af van de Sovjet-Unie. Enver Hoxha koos de kant van de maoistische Volksrepubliek China en verklaarde dat Albanië een maoïstisch staatsbestuur moest krijgen. Als klassieke stalinist past het revolutionaire dogmatisme van de maoisten perfect binnen de totalitaire cultuur van de Volksrepubliek Albanië. In 1960 kwam het tot een harde confrontatie tussen Moskou en Beijing, waarbij de Albanese stalinisten de kant van Beijing kozen. De Sovjet-Unie verbrak alle relaties met Albanië, waardoor Enver Hoxha volledig afhankelijk werd van de Volksrepubliek China. Echter doordat China ver weg lag, was Albanië min of meer volledig afgesloten van de wereld. Samenwerking met andere landen was zeer minimaal!

Net als Mao Zedong voerde Enver Hoxha een eigen Culturele Revolutie door. Dat begon in 1966 en had grote gevolgen. Zo werden rangen in het leger afgeschaft, salarissen van ambtenaren dramatisch verlaagd en werden veel stedelinge gedwongen om ''ervaring'' op te doen van de boeren. Doordat ambtenaren gedwongen werden om ''proletarisch'' werk te doen, viel de hele staats-bureaucratie in elkaar. Het resultaat was diepe chaos, maar net als Mao Zedong had Enver Hoxha daar geen oog voor. Revolutionair dogmatisme moest heersen en iedereen die anders dacht of ook maar kritiek gaf was een ''contra-revolutionair''. Het hoogtepunt van de Albanese Culturele Revolutie was de aanval op de religie. Trots beweerde Hoxha in 1967, dat religie volledig uitgeroeid was in Albanië. Geen enkel stalinistisch land had ooit beweert dat religie volledig vernietigd was. Zelfs de maoïstische Volksrepubliek China heeft dit nooit beweerd!

Toch bleef Hoxha overal vijanden zien. Daarom moesten 700.000 bunkers gebouwd worden langs de grens met Joegoslavië. Het bouwen van deze bunkers kostte een fortuin, terwijl de armoede door de isolatie juist toenam. Toen Nikita Khrushchev werd afgezet ( mede door de Cuba Crisis ) hoopte Enver Hoxha dat de Sovjet-Unie weer klassiek stalinistisch zou worden. Maar de bureaucratie in Moskou, moest niets hebben van het oude revolutionaire dogmatisme van Stalin. De conservatieven in het Kremlin schoven Leonid Brezhnev naar voren. Hij was minder liberaal dan Khrushchev en veel conservatiever. Echter terug naar de klassiek stalinistische periode wou ook Brezhnev niet. Volgens Albanië was de Sovjet-Unie een ''sociaal imperialistisch'' land geworden. Deze term had Hoxha van China!

In de jaren 70 merkte Enver Hoxha dat hij ouder werd. De absolute leider van de PPSh was vaker afwezig en nam ook meer vakantie dagen. Het werd duidelijk dat hij minder actief werd en daarom begon men al te speculeren over een opvolger. In 1976 nam Albanië een nieuwe grondwet aan. In die grondwet werd het land de Socialistische Volksrepubliek Albanië genoemd, ook verheerlijkte men de Albanese natie en diens volk. In feite was het regime van Hoxha erg nationalistisch, een trend min of meer bij het stalinisme hoort. Aangezien stalinisten geen internationalisten zijn, zoeken ze vaak hun heil in nationale zaken. Zo voerde de Bulgaarse stalinisten een bewind dat Turken in Bulgarije dwong om hun namen te veranderen in Bulgaarse namen. Ook Mao Zedong voerde een bewind die de Han-Chinezen voortrok!

Enver Hoxha had een troonopvolger gevonden. Daarvoor moest echter zijn oude vriend; Mehmet Shehu wijken. Hoxha probeerde Shehu te overtuigen om vrijwillig afstand te doen van zijn positie. Echter hij weigerde en dus zette Hoxha de partij tegen Mehmet Shehu op. Alle leden van het politbureau moesten hem neerzetten als een ''klassenverrader'' omdat hij zijn dochter had laten trouwen met een man die uit een bourgeoisie familie kwam. Verrader door zijn beste vriend Hoxha en in de steek gelaten door die mensen waarvan Mehmet Shehu dacht dat het zijn vrienden waren, pleegde hij in december 1981 zelfmoord. Hoxha beweerde na zijn dood dat hij een spion van Amerika was. In werkelijkheid moest Shehu plaats maken voor de lieveling van de dictator: Ramiz Alia!

Ramiz Alia was al 20 jaar lid van het politbureau van de PPSh en een slaafse volgeling van Enver Hoxha. Die zag in hem de perfecte troonopvolger. Terwijl Hoxha achteruit liep in de jaren 80, nam Ramiz Alia steeds meer taken van de oude dictator over. Op 11 april 1985, stierf Enver Hoxha op 76 jarige leeftijd. Het hele land was in diepe rouw om de man, die door de staatspropaganda was neergezet als ''vader''. Een maand na de dood van Hoxha nam Alia het voorzitterschap van de Albanese Partij van de Arbeid over!

De nieuwe leider van Albanië bleef de eerste vier jaar trouw aan het klassieke stalinisme van zijn meester. Maar ook hij kon niet voorkomen dat de Albanezen voor hun vrijheid gingen demonstreren. Het waren vooral studenten die eind 1990 de straat opgingen om te pleiten voor hervormingen. Ramiz Alia had geweld kunnen gebruiken, maar hij vreesde een bloedbad volgens Roemeens model. De top van de PPSh legaliseerde oppositie partijen en maakte een einde aan de eenpartijstaat. Op 31 maart 1991 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden. De aanhangers van het kapitalisme hadden niet stil gezeten. De Democratische Partij van Albanië was in december 1990 opgericht door liberaal conservatieven. Bij de eerste vrije verkiezingen won de PPSh de meerderheid. Echter de partijleiding besloot om volledig afstand te nemen van Marx en Lenin!

Op 5 juni van het jaar 1991, werd besloten om de Albanese Partij van de Arbeid te hernoemen. De PPSh werd de PSS, de Socialistische Partij van Albanië. Het dogmatische stalinisme werd overboord geworpen en de partij nam de sociaal democratie aan als officiële ideologie. De verkiezingen van 1992 zorgde voor een 2/3 meerderheid voor de Democratische Partij van Albanië. Zeven jaar na de dood van Ever Hoxha hadden de contrarevolutionairen de macht gegrepen. De ex-stalinisten wonnen 23,7% van de stemmen en moesten de oppositie in!

De nieuwe kapitalistische overheid beloofde rijkdom en veel vrijheid voor de Albanezen. Echter al snel werd duidelijk dat het kapitalisme niet voor eerlijke verdeling van de welvaart zou staan. De liberaal conservatieven begonnen met de shock therapie en privatiseerde massaal de gehele economie. Duizenden arbeiders verloren hun banen, gezondheidszorg en onderwijs moesten geld gaan vragen en de armoede steeg enorm. Massale woede was het resultaat, woede gericht tegen de liberaal conservatieven die hun beloftes niet waar hadden gemaakt.

Ondertussen werd het land hernoemt in Republiek Albanië en werd lid van de NAVO. Westerse leiders waren heel tevreden over de transformatie die het land onderging. Dat de armoede toenam deed hun weinig. Nee, het kapitalisme kreeg toegang tot de Albanese arbeidsmarkt en daar waren veel kapitalisten blij mee. Echter de woede was groot en de verkiezingen van 1996 zouden uitlopen tot massieve protesten en een opstand!

Al voor de verkiezingen waren er onrusten. Veel Albanezen waren woedend over de armoede en de corruptie, die ontstaan was door de invoering van de markt economie. De overheid deed niets om de mensen te beschermen tegen maffia organisaties en georganiseerde misdaad. Toen de verkiezingen kwamen bleek ook dat de liberaal conservatieven bezig waren met intimidaties en fraude. De ex-stalinisten weigerde daarom om plaats te nemen in het parlement. Ook internationale waarnemers verklaarde dat de verkiezingen niet betrouwbaar en eerlijk verlopen waren. De heersende Democratische Partij van Albanië won deze verkiezingen, maar de uitslag werd de internationale gemeenschap en de oppositie niet erkend!

Om alles nog erger te maken ontstond in december 1996 een financiële crisis. 2/3 van alle Albanezen raakte hun geld kwijt toen enkele investeringsfondsen failliet gingen. De kapitalistische overheid kreeg de schuld, meer dan de helft van het bruto binnenlandse product ging in rook op. Duizenden Albanezen gingen de straat op om hun geld van de overheid te terug te eisen. Op verschillende plaatsen namen lokale comités de macht over van de regering. Als Albanië een arbeiderspartij op een socialistisch programma had gehad, dan was een socialistische revolutie mogelijk geweest. Helaas werd het verzet tegen de Democratische Partij van Albanië geleid door de ex-stalinisten en die hadden slechts een zeer beperkt sociaal democratisch programma!

Toen in maart 1997 de anarchie volledig was, besloten Duitsland en Italië om hun mensen te evacueren. Het was de eerste keer dat de Duitse Bundeswehr zou schieten op buitenlanders sinds 1945. Radicale Albanese nationalisten wisten dit te misbruiken en beweerde dat de oude fascisten weer terug waren om Albanië te veroveren. De burgeroorlog duurde slechts 10 dagen, maar in deze korte tijd werden wel bijna 4.000 mensen gedood. Nadat de VN de orde had hersteld werden nieuwe verkiezingen gehouden. Deze werden gewonnen door de ex-stalinisten van de PSS. Na vijf jaar waren de voormalige aanhangers van Enver Hoxha waar aan de macht. Maar wie dacht dat die een democratisch socialisme zouden opbouwen, vergisten zich flink!

De sociaal democraten deden niets om het kapitalisme te beperken. Het vertrouwen van zo veel arbeiders en armen werd grandioos misbruikt door de ex-stalinisten. De motivatie om te gaan stemmen zou hierdoor flink dalen. Vier jaar na de overwinning van de sociaal democraten won een coalitie bestaande uit neoliberalen, conservatieven en nationalisten de verkiezingen. Echter de ex-stalinisten bleven de grootste partij in het land. Een coalitie met de rechtse partijen werd gemaakt, zo bleef het internationale kapitalisme verzekerd van een overheid die in hun interesses stond! 

Een nieuwe politieke partij werd door veel jongeren in 2004 gesteund. De Socialistische Beweging voor Integratie wordt geleid door Ilir Meta. Hij wist bij de verkiezingen van 2005 door te breken met zijn nieuwe partij. Meta's partij was echter niet socialistisch, maar eerder pro-Europees iets wat de ex-stalinisten niet waren. Ilir Meta beweerde dat de Albanië zich moest aansluiten bij de Europese Unie en dat hierdoor veel problemen opgelost zouden worden. Veel jongeren waren bereid om deze onzin te geloven. Albanië was heel arm en Europa leek zo rijk en welvarend, daarom vertrokken ook velen naar Europese landen om een nieuw bestaan op te bouwen!

In 2009 won de Alliantie voor Verandering de verkiezingen. Deze centrum-rechtse alliantie was gevormd rond de Democratische Partij van Albanië. Ilir Meta en zijn ''Socialistische'' Beweging voor Integratie toonde hun ware kleuren, door het aanbod van de liberaal conservatieven aan te nemen en deel van de regering te worden. De sociaal democraten van de PSS moesten de oppositie in terwijl Ilir Meta poogde voor Europees lidmaatschap!

Echter de Europese Unie had grote vraagtekens bij het electorale systeem van Albanië. Europa vond dat het land niet klaar was om lid van de EU te worden. Ondertussen flirtte de liberaal conservatieven met de Amerikanen. President George W Bush was al in 2007 ontvangen als een held door de regering, die hoopte dat het land zo op de internationale kaart gezet werd. Het gezicht van George W Bush werd in het groot afgebeeld op de piramide van Enver Hoxha, waar de stalinistische dictator eigenlijk in begraven had moeten worden. Terwijl het netto inkomen van veel Albanezen niet honger is dan 370 euro per maand, werd de voormalige conservatieve president van de V.S vereerd als held! 

Albanië is tegenwoordig een pro-Amerikaans land. De regering steunt de Amerikaanse overheid in bijna alles. Zo is er een standbeeld van George W Bush gemaakt en worden de Amerikanen vereerd als het ''voorbeeld'' van de democratie. De arme Albanezen worden verteld dat Amerika het land van de vrijheid is en dat vooral dankzij Amerika zij nu in vrijheid leven. Leuke vrijheid als je net 370 euro per maand verdient en nauwelijks geld hebt om rond te komen. Vooral ouderen hebben het zwaar in het huidige neoliberale land. De gezondheidszorg is duur en velen leven thuis en worden verzorgt door hun kinderen. Het zijn dan ook de ouderen die nog nostalgisch terug denken aan de tijd van Enver Hoxha. Hoe wreed hij ook was, hij gaf de Albanezen wel gratis gezondheidszorg en onderwijs. Ook huizen werden gebouwd en ouderen werden niet de steek gelaten. Het kapitalisme zorgde ervoor dat verzorgingshuizen hun deuren sloten, terwijl anderen veel geld gingen vragen voor het opnemen van ouderen! 

Bij de verkiezingen van 2013 won de PSS, de meerderheid van de stemmen. Echter maar 50% van alle stemmers kwam opdagen, het vertrouwen in de Albanese politici is zo goed als nul. Dit heeft er allemaal mee te maken dat mensen geen alternatief zien. Zowel de ex-stalinisten als de partij van Ilir Meta bieden geen alternatieven op de liberaal conservatieven en hun bondgenoten. De ''Socialistische'' Beweging voor Integratie heeft meer te maken met neoliberale integratie in de EU dan socialisme. Revolutionair socialisten roepen Albanezen op om een arbeiderspartij op te bouwen. Zo'n arbeiderspartij moet breken met de logica van het kapitalisme. Dit zal lastig worden omdat de liberaal conservatieven en hun bondgenoten het stalinisme van Enver Hoxha, tegen de arbeiderspartij zullen gebruiken. Men zal marxistisch socialisme vervloeken, zwart maken en minachten. Toch is het zeer noodzakelijk dat een partij voor het werkende volk wordt opgericht. Socialisme is nooit opgebouwd in Albanië, dat moet duidelijk gemaakt worden. Wat Enver Hoxha deed was stalinisme met Albanees nationalisme, dat staat mijlen ver van het echte socialisme waarin Marx en Lenin geloofde!Een arbeider werkt zich rot voor net 370 euro per maand.
Terwijl George W Bush verheerlijkt wordt op de piramide van Enver Hoxha!

Strijd tegen extreemrechts niet gestreden

Wat een afgang voor het Vlaams Belang! Met nog drie Kamerzetels en zes Vlaamse parlementszetels blijft er weinig over. Een groot deel van het personeel moet weg en slechts enkele kopstukken slaagden erin om hun zetel te behouden. Zelfs voor voorzitter Annemans zag het er even slecht uit, hij dreigde naast zijn Europese zetel te grijpen maar raakte uiteindelijk toch nipt verkozen. Met amper 6% komt de kiesdrempel in zicht. Voor de Kamerverkiezingen was het Vlaams Belang zelfs in het voormalige bastion Antwerpen pas de zevende partij.

Een eerste reactie van de anti-fascistische 
Belgische campagne; Blokbuster!

Het enige lichtpunt kwam opvallend genoeg vanuit Wallonië. Het Vlaams Belang diende in Henegouwen een eigen lijst in onder de naam ‘Faire Place Nette’ waarbij in het logo de ‘p’ klein werd gemaakt zodat het op ‘FN’ leek. Tegen het gebruik van de naam FN zelf geldt een veto van het Franse FN van Marine Le Pen. In Charleroi haalde FPN 3,5% en doorheen Henegouwen 2%. Met de score in Charleroi komt lijsttrekker Frank Creyelman dicht bij het resultaat dat zijn partij nog behaalt in zijn eigen stad Mechelen waar hij gemeenteraadslid is!


Alle gekheid op een stokje: de resultaten voor diverse rechtse populistische en extreemrechtse krachten langs Franstalige kant en in Europa tonen aan dat de ruimte voor dergelijke krachten niet kleiner maar groter is geworden. De Parti Populaire van Modrikamen haalt een verkozene in de Kamer en het Waals Parlement en zelfs de waanzinnige Laurent Louis haalt met zijn ‘Debout les Belges’ enkele opmerkelijke scores (evenwel zonder verkozenen)!


Op Europees vlak kende het Franse Front National een hoge score met 25% van de stemmen en 24 zetels in het Europees Parlement. De Britse UKIP werd eveneens de grootste partij in Groot-Brittannië met een gelijkaardig percentage en evenveel zetels als het FN!


Erger nog is de groei van de delegatie neonazi’s in het Europees Parlement. Gouden Dageraad treedt in het Europees Parlement met 3 verkozenen, Jobbik behoudt haar 3 zetels en de Duitse neonazi’s van NPD halen met 1% van de stemmen ook 1 zetel. Voor het eerst komt er een Duitse neonazi in het parlement en bovendien komen er drie Griekse neonazi’s bij!


Mogelijk kan extreemrechts een eigen Europese fractie vormen. Daarvoor zijn er 25 zetels uit 7 lidstaten nodig. Met de 24 zetels van Marine Le Pen is het aantal geen probleem, maar mogelijk zullen er onvoldoende medestanders gevonden worden. Naast Vlaams Belang (1 zetel), FPÖ uit Oostenrijk (4 zetels), Zweedse Democraten (2 zetels) en de Nederlandse PVV (4 zetels) wordt naar Lega Nord uit Italië (5 zetels) gekeken maar is er nog een extra partner nodig. Le Pen sloot samenwerking met NPD, Gouden Dageraad, Jobbik en het Bulgaarse Ataka (dat niet meer verkozen is…) uit!


Lega Nord zat voorheen in de Europese fractie van de UKIP. Die fractie komt zonder problemen aan voldoende zetels, maar zal met enkele nieuwe Eurosceptische formaties moeten onderhandelen om aan het vereiste aantal partners te komen. Naast de opvolger van de Ware Finnen (2 zetels), Deense Volkspartij (4 zetels), de Nederlandse SGP (1 zetel) en het Litouwse Orde en Rechtvaardigheid (2 zetels) wordt uitgekeken naar Alternative für Deutschland (7 zetels) en mogelijk ook Eurosceptische partijen uit Polen en/of Tsjechië!


Zeker in die landen waar het breed gedragen ongenoegen nog niet heeft geleid tot verzet op straat, is de ruimte voor allerhande populistische en extreemrechtse krachten aanwezig. In landen waar er wel actief straatverzet was, gaat de radicalisering in de eerste plaats naar radicaal links met uitstekende scores in Griekenland, Spanje en Portugal. Spreken van een algemene verrechtsing zou verkeerd zijn. Maar het gevaar onderschatten zou ook gevaarlijk zijn!


Enkele cijfers van de rechtse resultaten in de Europese verkiezingen 


Populistisch rechts: 43


Verenigd Koninkrijk. Verenigd Koninkrijk Onafhankelijkheids-Partij: 26,6% en 24 zetels

Nederland. Partij voor de Vrijheid: 13,3% en 4 zetels
Finland. Partij van Finnen: 13% en 2 zetels
Denemarken. Deense Volkspartij: 27% en 4 zetels
Duitsland. Alliantie voor Duitsland: 7,04% en 7 zetels
Litouwen: Orde en Rechtvaardigheid: 14,3% en 2 zetels

Extreemrechts: 36


Frankrijk. Nationaal Front: 25% en 24 zetels

Italië. Liga Noord: 6% en 5 zetels
Oostenrijk. Oostenrijkse Vrijheidspartij: 20% en 4 zetels
Zweden. Zweedse Democraten: 9% en 2 zetels
België. Vlaams Belang: 6,8% en 1 zetel

Neonazi’s: 7


Hongarije. Jobbik: 14,8% en 3 zetels

Duitsland. Nationaaldemocratische Partij van Duitsland: 1,03% en 1 zetel
Griekenland. Gouden Dageraad: 9,4% en 3 zetelsMarine Le Pen, leidster van het extreem-rechtse; Front National!
Volgens Geert Wilders is daar niets mis mee!

Boete voor te veel afval scheiden

Restafval kapitalisten bestaan. Bedrijven die zaken doen door aval te verwerken. Maar in de laatste jaren doen burgers aan het scheiden van hun aval. Hierdoor komt minder restafval en dus minder binnen voor de grote afvalverwerkers. Nu gaat afvalverwerker Attero de politiek in Brabant een boete opleggen, omdat er te weinig restafval wordt binnen gehaald. In 1993 hebben de gemeenten en Attero een contract gesloten voor het verwerken van restafval. De laatste jaren voldoen veel gemeenten niet meer aan die afspraken, doordat steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld. In ander woorden: de afval kapitalisten maken minder winsten en dus moeten de burgers bijbetalen, zodat Attero rijk kan worden. De reactie van het kapitalistische afvalverwerkingsbedrijf is weer typisch: ''wij houden ons aan de afspraak'' ( uit 1993 ). Dus gaan gemeentes die beboet worden, dit verrekenen bij de brave burgers die netjes hun aval scheiden!

Veel mensen scheiden tegenwoordig netjes hun afval. Dit is goed voor het milieu, maar niet voor de afvalverwerkingsbedrijven, die maken hierdoor minder winst. Dertien gemeentes in Brabant moeten samen 2,8 miljoen euro betalen aan de afval kapitalisten. De regio West-Brabant moet 1,3 miljoen euro betalen, het samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2,8 miljoen en het regionaal overleg Hart van Brabant bijna 114.000 euro. Weer een prachtig voorbeeld van kapitalistische barbarij, mensen worden beboet omdat ze precies dat doen wat goed is. Echter omdat de afval kapitalisten geld willen zien, moeten de gemeentes betalen. Bedenk dat dit allemaal is vast gelegd in 1993, toen men inderdaad nog niet deed aan afvalscheiding. Doen was afvalverwerking big business. Maar die tijden zijn veranderd, mensen scheiden nu afval en dat zorgt ervoor dat er minder rest afval wordt opgehaald. Toch willen de afval kapitalisten geld zien en daarom moeten veel inwoners van Brabantse gemeentes gaan betalen voor deze boetes.

De gemeentes willen nog proberen om een rechtszaak te maken. Maar alleen al het idee dat afval kapitalisten geld willen omdat burgers juist hun afval scheiden is te gek voor woorden. Weer een voorbeeld van dit zieke kapitalistische systeem, dat geld boven alles stelt. Daarom verwerpen wij revolutionair socialisten het kapitalisme. Afvalverwerking moet door de gemeenschap gedaan worden en niet door een paar kapitalisten. Het is juist goed dat er minder rest aval is, doordat men nu afval scheidt. Echter het kapitalisme wil altijd geld zien en zal daar nooit mee ophouden totdat het systeem volledig vernietigd is. Dat is ons doel en daar zullen revolutionair socialisten voor vechten!


Afval scheiden? Kapitalisten willen geld zien!!

Saoedi-Arabië is boos op Nederland

Het islamistische; Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft duidelijk gemaakt sancties te willen opleggen aan het Koninkrijk der Nederlanden, voor een stikker die Geert Wilders vijf maanden geleden liet drukken. Het conservatieve koninkrijk van Koning Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed, wil blijkbaar nu pas in actie komen en voelt zich zwaar beledigd. Het begon allemaal vijf maanden geleden toen Geert Wilders een anti-islam stikker liet drukken. Deze stikker had de vorm van de Saoedische vlag en droeg ook Arabische letters. Maar in plaats van de islamistische tekst ''Er is geen andere god dan God; Mohammed is de boodschapper van God'' stond er op de Wilders stikker: ''De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif''. De Saoedische vlag is ''heilig'' omdat de islamistische shahada ( heilige tekst ) erop afgebeeld staat! 

Saoedi-Arabië is een Arabisch koninkrijk dat Iran evenaart als het gaat om islamistische dogma's en religieus conservatisme. Natuurlijk zijn er wel verschillen tussen de twee landen. Saoedi-Arabië wordt al sinds haar oprichting bestuurd door de Saoed familie, een steenrijke Arabische dynastie met miljarden aan euro's. Die rijkdom heeft Saoedi-Arabië te danken aan haar olie bronnen waar het westen graag gebruik van maakt. Door de olie prijs in de laatste vijftig jaar dramatisch te laten oplopen zijn de Arabieren steenrijk geworden!

Daarnaast is Saoedi-Arabië een soennitische staat, terwijl Iran een sjiitische staat voorstelt. Het soenisme en sjiisme vormen de grootste stromingen binnen de islam. Soennitische moslims vormen de meerderheid van alle islamistische gelovigen. De sjiitische moslims zijn alleen in de meerderheid in Iran en Azerbaijan, in Irak hebben ze ook een flinke aanhang. Dit is helaas ook de rede waarom er zo veel geweld is in dit land. Soennieten en Sjiieten minachten elkaar al eeuwen, hun sektarisme heeft al duizenden het leven gekost. Ook de huidige burgeroorlog in Syrië is een conflict dat in feite draait tussen soenisme en sjiisme. Dictator Bashar Al-Assad en zijn Alawieten zijn Sjiieten, terwijl de Soennieten de meerderheid van alle moslims in Syrië uit maken. Saoedi-Arabië steunt de soennitische rebellen, terwijl Iran juist het regime van Bashar Al-Assad steunt ook al is Syrië geen sjiitisch islamistische staat!

In het jaar 570 werd Mohammed in het huidige Saoedi-Arabië geboren, in de stad Mekka. Die stad is tegenwoordig een heilige stad en alleen toegankelijk voor moslims. Mohammed verenigde verschillende stammen onder de vlag van de islam, een nieuwe godsdienst die rond 610 ontstond. In slechts 10 jaar wist Mohammed het verzwakte Oostelijke Romeinse Keizerrijk te verslaan. Zo kwamen Egypte, Syrië, Mesopotamië ( Huidig Irak ), Perzië en Oost-Turkije onder islamistisch bestuur. De profeet stierf in 632, maar liet een machtige islamistische natie achter. Zijn opvolgers kregen echter ruzie en zo ontstond het soenisme en sjiisme. Het eerste Islamistische Kalifaat hield tot 750 stand, maar zou onder verschillende namen en leiders nog zeker tot 1517 bestaan. Uiteindelijk werden de Arabieren verslagen door de Ottomaanse Turken die in 1299 hun rijk in Oost-Turkije hadden opgericht. De Turken versloegen eerst de laatste restanten van het Oostelijke Romeinse Keizerrijk en namen toen bezit van het Midden Oosten!

De huidige Saoedische dynastie begon haar bestaan als een kleine stam in het jaar 1744. Vele jaren leidde ze het kleine Al-Diriyah Emiraat, maar groeide uit tot de leiders van het veel grotere Emiraat van Nejd in 1818. Er waren ook rivalen die poogde de Saoediërs omver te werpen. Zo waren er de Al Rashid, die in 1891 een grote overwinning boekte op het Emiraat van Nejd. In de 20ste eeuw kwamen de Saoediërs en de Al Rashid dynastie samen en vormde het Koninkrijk van Nejd en Al Rashid. Seven jaar later in 1932, werd met Britse steun het Koninkrijk Saoedi-Arabië opgericht. Ibn Saoed werd de eerste absolute monarch van het land, dat de naam van de Saoedische familie draagt!

Het nieuwe koninkrijk speelde geen enkele rol van betekenis in de internationale politiek. Dit veranderde echter toen Amerikanen in 1938 olie vonden. Vanaf dat moment ging alles heel snel. In slechts 60 jaar transformeerde Saoedi-Arabië van een primitief land naar een moderne natie. Door het verkoop van olie groeide de welvaart waardoor Saoedi-Arabië zich kan meten met het westen. Echter er is ongelijkheid, ondanks de miljarden aan dollars die verdient worden met het verkoop van ruwe olie, komt het meeste geld terecht bij de koninklijke familie. Het modale inkomen van een Saoediër is ongeveer 50.000 dollar per jaar ( 37.000 euro's ). De Saoedische dynastie bestaat uit 15.000 leden, echter maar 2.000 zijn echt steenrijk. Dus ondanks de miljarden aan winsten, is het modaal inkomen niet echt hoger dan in West-Europa!

Daarnaast is het land een absolute monarchie en de heersende dynastie verbied kritiek op hun beleid. Ook worden islamistische wetten streng gehandhaafd. Vrouwen moeten volledig bedekken en geen auto rijden. Net als in Iran is er een religieuze politie die erop toeziet dat men zich houdt aan de regels van de Sharia, de islamistische wetgeving. Die geldt voor iedereen die zich in het land bevindt, zowel moslims als niet-moslims. Het ''Comité ter bevordering van Deugd en voorkoming van Kwaad'', is de overheidsinstantie die de religieuze politie bestuurd. Hun taak is het om anti-islamistische elementen uit te schakelen. De religieuze politie is zeer streng en bereid om fysiek geweld te gebruiken om de Sharia toe te passen! 

Terwijl onze politici zich uitspreken over de manier waarop Iran omgaat met zijn bevolking, hoor je nooit geklaag van ( kapitalistische ) politici over Saoedi-Arabië. Onze ''democratische'' leiders klagen genoeg over Iran, maar houden hypocriet hun mond over de schending van de mensenrechten in het streng islamistische Saoedi-Arabië. Want de Islamistische Republiek Iran is een tegenstander van het westerse kapitalisme, terwijl Saoedi-Arabië het kapitalisme juist van dienst is. Daarom zijn onze politici zo hypocriet, ze willen de absolute monarchie van Koning Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed niet boos maken!

Nu is die koning echter wel boos. Vijf maanden nadat Geert Wilders met zijn anti-islam stikker kwam, dreigt het Koninkrijk Saoedi-Arabië met sancties tegen Nederland. De Nederlandse overheid heeft al vijf maanden geleden afstand genomen van de stikker van Wilders, maar de vraag is of dat de streng islamistische Saoediërs tevreden stelt. Want in hun ogen is het onacceptabel wat Wilders doet, in hun eigen land zouden mensen die zo handelen meteen opgepakt en zwaar gestraft worden. Revolutionair socialisten keuren de Wilders stikker af, niet omdat dit iets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft, maar omdat Wilders wil beledigen en provoceren. Echter Saoedi-Arabië is ook geen heiligboontje. Deze islamistische dictatuur moet omver geworpen worden net als alle religieuze regimes die een religie misbruiken om andersdenkenden te onderdrukken. Of je nu christen, moslim, jood of atheïst bent. Een overheid mag niet in dienst staan van een religie, er moet een duidelijke scheiding zijn tussen staat en religie. Dit snapte de Amerikanen, die als eerste zeiden dat hun natie geen staatsreligie zou bezitten. Tegenwoordig willen de conservatieven van de rechtse; Republikeinse Partij juist dat het christendom een politieke rol gaat spelen. Ze werpen het secularisme van hun ''Founding Fathers'' gewoon opzij! Leden van de gevreesde religieuze politie met normale politie
agenten. In Saoedi-Arabië heb je twee politie machten. De mannen
in de traditionele Arabische kleren behoren toe tot het
''Comité ter bevordering van Deugd en voorkoming van Kwaad''

Noord Korea, een show voor ons westerlingen

De Democratische Volksrepubliek Korea is niet democratisch en al helemaal geen republiek van het volk. Deze monarchie doet al bijna 66 jaar haar best om zich zelf neer te zetten als een revolutionair socialistische natie. Sinds de dood van Kim Jong Il in december 2011 zijn er dingen veranderd. Nee, we praten niet over hervormingen of openheid in het zeer geïsoleerde Noord Korea. De 31 jarige Kim Jong Un doet wanhopig zijn best om zijn ''Democratische Volksrepubliek'' Korea neer te zetten als een modern land. Anders dan zijn vader laat hij zich zelf overal fotograferen en treed hij vaak op. Ook is de jonge Kim niet bang om te vliegen, bij een oefening van de Noord Koreaanse Luchtmacht kwam hij aan in een Il-62M toestel. Zijn vader Kim Jong Il durfde niet te vliegen en liet zich per trein vervoeren. Echter alles wat Kim Jong Un doet is pure propaganda en we kunnen dit aan de hand van een afbeelding duidelijk maken!

Sinds de dood van Kim Il Sung in 1994 is de persoonlijkheidscultus rond de Kim familie enorm gegroeid. Al meer dan 40.000 standbeelden van Kim Il Sung waren gemaakt toen die overleed. Revolutionair socialisten hebben zich altijd verzet tegen de verheerlijking van revolutionaire leiders. Toen Lenin in 1924 overleed was Leon Trotsky fel tegen het idee om zijn lichaam te mummificeren. Echter Stalin en zijn bondgenoten wouden Lenin's lichaam als icoon behouden. De vrouw van de eerste Sovjet leider was daar zo op tegen, dat ze nooit een bezoek bracht aan het mausoleum waar Lenin nog steeds is opgebaard! 

Kim Jong Il liet na de dood van zijn vader meer dan 3.000 obelisken oprichten met propagandawoorden. De cultus rond zijn vader werd enorm versterkt. Ook zijn moeder die in 1949 op 29 jarige leeftijd overleed, werd het centrum van een vrouwelijke persoonlijkheidscultus. De meester achter de huidige enorme verering van Kim Il Sung was in feite Kim Jong Il zelf. Hij kreeg in 1967 leiding over het propaganda departement van de Arbeiders Partij van Korea, de heersende staatspartij. Kim Jong Il werd een meester in het gebruik van propaganda. Hoewel hij oppermachtig was in de jaren 90, verbood hij afbeeldingen en standbeelden van zichzelf. Pas na zijn dood zouden ook standbeelden en monumenten van hemzelf opgericht worden!

Binnen het stalinisme hoort een persoonlijkheidscultus. De stalinisten hebben namelijk een icoon nodig om hun dictatuur te idealiseren. Cuba deed het met Ernesto "Che" Guevara nadat die in 1967 werd vermoord in Bolivia. Vietnam houdt een extreme persoonlijkheidscultus in leven rond Ho Chi Minh, waar niemand kritiek op mag hebben. Bij veel ouderen in Rusland en in ex-Sovjet republieken is vooral Joseph Stalin een icoon, mede door zijn ( beperkte ) rol tijdens de tweede wereld oorlog!

Van 1949 tot 1972 was Noord Korea een typische stalinistische volksrepubliek. Typisch in de zin dat het land voldeed aan de meeste eisen die we aan stalinistische landen kunnen stellen:

- De Arbeiders Partij van Korea heeft het alleenrecht om het land te besturen
- Kim Il Sung was absolute heerser en werd vereerd door de staatspropaganda
- Die propaganda werd geleid door zijn zoon Kim Jong Il
- De economie werd gecollectiviseerd volgens Sovjet model zonder democratische inspraak 
- Critici verdwijnen in concentratiekampen, meestal met volledige familie
- Slaafse loyaliteit werd beloond, wie niet loyaal gedrag vertoont wordt gedisciplineerd 

Noord Korea is een klassiek stalinistisch land en verschilt daarmee met andere stalinistische landen zoals Vietnam en Cuba. Deze landen zijn gematigd stalinistisch in de zin dat de politieke macht niet gecentraliseerd is in één persoonlijkheid. Zelfs Ho Chi Minh was geen absolute alleenheerser, ook hij hield zich aan de besluiten van het Politbureau van zijn partij. Joseph Stalin en Kim Il Sung hebben dat nooit gedaan, die zorgde er voor dat het Politbureau van hun communistische partijen altijd dat deden wat zij wouden.  Leden van een klassieke stalinistische partij zitten meestal alleen maar in de partijleiding om de wil van de ´´Grote Leider´´ uit te voeren en advies te geven. In gematigde stalinistische partijen is de politieke macht verdeeld over de leden van het Politbureau!

Het huidige Noord Korea verschilt wel met het Noord Korea van Kim Il Sung. Onder Kim Il Sung konden adviseurs nog hun mening zeggen. Kim Il Sung luisterde nog maar mensen met verstand, zijn zoon dacht anders. Volgens getuigen was Kim Jong Il helemaal in de ban van zich zelf. Hij beweerde dat hij alles wist, zo werd hij ook in de propaganda neergezet. Door de isolatie van het land onstond een hongernood die veel doden kosten in de jaren 90. Toch bleef Kim Jong Il vasthouden aan de isolatie politiek van Juche, de ideologie van zijn vader die het Marxisme-Leninisme ( Stalinisme ) in 1972 verving. Kim Il Sung vond namelijk dat zijn Juche superior was aan het Marxisme-Leninisme, dus nam de Arbeiders Partij van Korea, de Juche aan als officiële leer. In 1997 werd daar Songun bijgevoerd. Deze Songun ideologie is ontwikkeld door Kim Jong Il en zet het militair neer als revolutionaire voorhoede. Waar Joseph Stalin en Kim Il Sung nog uitgingen van de arbeidersklasse, ging Kim Jong Il uit van het militair als revolutionaire klasse. Vermoedelijk was deze zet puur tactisch omdat het militair noodzakelijk was voor Kim Jong Il om aan de macht te blijven. Hij had de steun van de generaals nodig, dus kregen die voorrang in alles!

Na de dood van Kim Jong Il in 2011 nam zijn zoon het over. De nu 31 jarige Kim Jong Un doet het iets anders dan zijn vader. Hij toont zich vaker in het openbaar en is daardoor meer zichtbaarder. Ook maakt Noord Korea meer gebruik van moderne communicatie middelen zoals het internet. Niet voor de bevolking, maar om hun propaganda de wereld in te werpen. Er zijn maar 400.000 internet aansluitingen in het land, vermoedelijk alleen voor de meest loyale Noord Koreanen die in relatief luxe woningen wonen. Via You-Tube toont Noord Korea zich als een modern land en alles lijkt zo opgenomen te zijn om dit beeld te versterken. Het Staatsjournaal is gemoderniseerd en ook lijken nieuwe televisiecamera's gekocht te zijn. Noord Korea gebruikte tot kort nog zeer oude camera's uit de jaren 50/60!

Kim Jong Un laat zich ook vaak zien met zijn vrouw. Ri Sol-ju is de naam van zijn vrouw en ze is ongeveer twee tot vijf jaar jonger dan Kim Jong Un. Omdat er weinig informatie vrij gegeven wordt is het onduidelijk hoe oud zowel Kim Jong Un en Ri Sol-ju daadwerkelijk zijn. Wel heeft de jonge vrouw vermoedelijk al twee kinderen op de wereld gezet. Hier breekt Kim Jong Un weer met zijn vader die nooit met zijn eigen vrouw te zien was. De moeder van de huidige ''Grote Leider'' is zo goed als onbekend!

Dat het leven de ''Grote Leider'' goed doet is de zien aan zijn postuur. Terwijl 8 miljoen Noord Koreanen honger lijden heeft Kim Jong Un duidelijk overgewicht. Maar dit is typisch voor de Kim Dynastie. Zowel Kim Il Sung als Kim Jong Il hadden overgewicht, ook al was Kim Jong Il zeer vermagerd in zijn laatste jaren mede door hartaanvallen. Echter de 31 jarige leider schijnt geen probleem met zijn postuur te hebben en loopt als een dik varken overal rond. Ook zijn generaals lijken goede buiken te hebben, want onder die uniformen zie je duidelijk kenmerken van overgewicht!

Het laatste optreden van Kim ''Varken'' Un en zijn vrouw Ri Sol-ju was 11 mei 2014. Voor het eerst kwam hij aan in zijn Il-62M, een toestel dat dienst doet als privé jet van de ´´Grote Leider´´. Nadat hij geland was bekeek hij samen met Ri Sol-ju een oefening van MIG-29 jagers. Na de show gaf hij een gouden beker aan de beste piloot. Dat dit hele optreden in scene was gezet is duidelijk als we naar de foto's kijken. We zien dit al aan het woord ''2014'' dat geschreven is op een luchtmacht afbeelding. Noord Korea houdt zich niet aan de internationale jaartelling en telt jaren vanaf het jaar 1912, het geboortejaar van Kim Il Sung. Dus waarom staat het jaar 2014 op een luchtmacht afbeelding, terwijl men altijd de Juche jaartelling gebruikt? Wij denken dat deze hele luchtmacht show was opgezet voor ons westerlingen, zodat wij via social-media zoals You-Tube een ( positief ) beeld hebben van de luchtstrijdkrachten van de Democratische Volksrepubliek Korea!

Kim Jong Un weet dat westerlingen nieuwsgierig zijn naar het gesloten Noord Korea. Door dit soort reclame filmpjes te maken wordt natuurlijk een goed beeld neergezet van een land dat zo arm is als Mozambique. Toch krijg je niet de indruk dat Noord Korea net zo armoedig is als een Afrikaans land, terwijl dit wel het geval is. De propaganda weet echter de boel zo te filmen dat Noord Korea net zo modern en welvarend lijkt als Zuid Korea. Kim Jong Un en zijn generaals spelen ons wat voor, vermoedelijk weten ze dat zelf ook. Maar ze blijven doorgaan omdat ze doodsbang zijn voor hun eigen volk, dat natuurlijk massaal in opstand zou komen als de waarheid bekend was. Echter 66 jaar van hersenspoeling hebben hun werk goed gedaan. Critici worden al heel vroeg opgepakt en met familie en al afgevoerd. 

Er zijn zes grote concentratiekampen gebouwd. Hier onder staan ze vermeld:


Political Prison CampOfficial NameLocationSizePrisonersComments
Kaechon Political Prison CampKwan-li-so No. 14KaechonSouth Pyongan155 km² (60 mi²)15,000Shin Dong-hyuk testimony; mining area
Yodok Political Prison CampKwan-li-so No. 15Yodok CountySouth Hamgyong378 km² (146 mi²)46,500Best-known camp; total control zone and revolutionizing zone
Hwasong Political Prison CampKwan-li-so No. 16Myonggan CountyNorth Hamgyong549 km² (212 mi²)10,000Near nuclear test site (Mantapsan)
Pukchang Political Prison CampKwan-li-so No. 18Pukchang CountySouth Pyongan73 km² (28 mi²)50,000Mining area; total control zone and revolutionizing zone
Hoeryong Political Prison CampKwan-li-so No. 22HoeryongNorth Hamgyong225 km² (87 mi²)50,000Near Chinese border; mining area; often called Camp 22
Chongjin Political Prison CampKwan-li-so No. 25ChongjinNorth Hamgyong0.25 km² (0.1 mi²)3,000+Penitentiary style

Vermoedelijk zitten 200.000 Noord Koreanen om politieke redenen vast. Een wachter die overliep naar Zuid Korea vertelde dat hij opgeleid was om de gevangen als ''Untermenschen'' te zien. Net als de SS soldaten die Duitse concentratiekampen bewaakte, worden ook Noord Koreaanse soldaten opgeleid met haat tegenover de 200.000 politieke gevangenen. De meeste informatie over deze concentratiekampen komt van satellietopnames, die tonen aan dat deze zes kampen massaal bevolkt worden. Verschillende gevangenen die gevlucht zijn hebben verteld over de wreedheden die begaan worden elke dag. Deze kampen kunnen inderdaad vergeleken worden met de Duitse concentratiekampen!

Maar dit laat de propaganda niet zien. De armoedige dorpen, de kale grijze flatgebouwen, de slechte infrastructuur buiten de steden en natuurlijk de verouderde productie middelen. Veel fabrieken draaien nauwelijks meer. Dit heeft ermee te maken dat er weinig brandstof is om de generatoren te laten draaien. Na 1991 moest Noord Korea markt prijzen gaan betalen voor olie, terwijl ze altijd zeer goedkope olie uit de Sovjet-Unie hadden ontvangen. Het land had het geld niet om hun productie middelen te laten draaien en zo ontstond de hongersnood in de jaren 90. Nog steeds heeft het land een tekort aan bijna alles. Maar de propaganda blijft Noord Korea neerzetten als een welvarend natie. Ironisch is het wel als je bedenkt dat tussen 1948 en 1991, het leven in Noord Korea niet slechter was dan in Oost-Europa. De groeide armoede en de hongersnood zijn een direct resultaat van het wegvallen van goedkope olie, de dogmatische houding van de Kim Dynastie en de Songun ideologie die het militair voorrang geeft in alles!Kim Jong Un ( dikkerd ) geeft een gouden beker
aan een piloot van de luchtmacht. Let op het jaar 2014
en de televisiecamera. De propaganda wil dat wij
een positief beeld van deze wrede dictatuur krijgen!

Stem gedrag PvdA in het EU parlement

De neoliberale PvdA zet zich graag neer als een ''sociale'' partij. Een partij voor een ''sterk en sociaal'' Nederland en voor een sterke EU. Je zou het idee krijgen dat de Partij van de ''Arbeid'' een linkse partij is, althans dat denk je als je hun propaganda posters leest. Maar waar stemt de PvdA allemaal voor? In de laatste 25 jaar vooral voor neoliberale ( rechtse ) standpunten. Onder Wim Kok werden de laatste linkse veren overboord geworpen en draaide de partij volledig in het neoliberale kamp in. Dit is ook te zien in hun stem gedrag in het Europese parlement. Je zou denken dat de sociaal democraten vooral voor moties zouden stemmen van linkse partijen. Maar de werkelijkheid is anders. De PvdA fractie in het Europese parlement, ook wel de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten, stemt vooral op voorstellen van neoliberale partijen!

Uit een onderzoek van de NOS is gebleken dat de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten ( waar de PvdA toe behoort ) het 78% eens is met de voorstellen van de zogenaamde ''progressieve'' democraten van D66. De sociaal democraten stemmen voor 77% voor de voorstellen van de Groene Fractie waar GroenLinks toe behoort. We moeten daarbij zeggen dat dit vermoedelijk zal zijn omdat de PvdA samen met D66 en GroenLinks tot de grootste voorstanders van deze EU behoort. Dus het is logisch dat de Progressieve Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten het voor 2/3 eens is met de opvattingen van de ''sociaal'' liberalen en groenen. 

Maar waar de sociaal democraten ook graag op stemmen zijn de voorstellen van rechtse partijen. In 74% van de gevallen stemde de sociaal democraten voor de opvattingen van conservatief liberalen ( VVD ) in het Europese parlement. Slechts 56% van alle SP voorstellen werd gesteund door de PvdA fractie. Dus ter vergelijking, de PvdA fractie stemde in 74% van alle gevallen voor de VVD fractie en slechts 56% voor de SP fractie. Dit terwijl ze zou denken dat de PvdA en de SP dichter bij elkaar liggen. Maar aangezien de sociaal democraten juist neoliberaal denken is het logisch dat ze liever standpunten van neoliberale partijen steunen. D66 ligt ideologisch ook dichter bij de PvdA dan de SP. Want ook al zetten de sociaal democraten zich nog neer als de partij van de werkende klasse, is dat echt niet meer zo. De PvdA steunt het neoliberalisme en de economische elite, alleen in hun propaganda blijven ze linkse taal uitslaan!

Het stem gedrag van de sociaal democraten in het Europese parlement bevestigd dit. Sociaal democraten stemmen zelfs in 72% van de gevallen voor de standpunten van de christen democraten. Zelfs de standpunten van het CDA worden vaker gesteund dan die van de SP. Alleen de voorstellen van de SGP, ChristenUnie en PVV worden minder gesteund door de PvdA fractie in het Europese parlement. Echter de fracties van D66, GroenLinks, VVD en CDA krijgen vaker sociaal democratische steun dan de SP fractie: Europees Unitair Links/Noord Groen Links!

Veel arbeiders blijven echter stemmen op de sociaal democraten. Vele doen dit al jaren en kunnen nog steeds niet accepteren dat de PvdA een rechtse partij geworden is. Rechts in de zin dat ze economisch neoliberaal denkt en dat ze de markt boven de mensen zetten. Doordat een socialistisch alternatief ontbreekt kunnen sociaal democratische partijen zich neer zetten als officieel links. Concurrentie van echte socialisten bestaat nauwelijks, dat heeft ermee te maken dat de enigste concurrentie voor de sociaal democraten bestaat uit ex-stalinisten en linksere sociaal democraten. Deze klassieke sociaal democraten ( SP ) zijn linkser dan oude sociaal democraten ( PvdA ), maar komen niet met socialistische alternatieven. Meestal blijven deze klassieke sociaal democraten vast zitten in dezelfde verkeerde opvattingen over staat, economie en maatschappij die de sociaal democratie zo heeft verrechtst!

Op 22 mei mogen wij stemmen voor het Europese parlement. Vergeet niet dat als je Partij van de Arbeid stemt, dat die in 74% van alle gevallen het eens zijn met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en 78% eens met Democraten 66. Dus stem je PvdA, dan moet je ernstig rekening houden dat hun afvaardigen in het Europese parlement, zullen stemmen voor de neoliberale standpunten van VVD en D66 ( en ook het CDA )


Niet echt een links geluid!!

NEE, TEGEN DEZE EU

Op 22 mei zijn er weer verkiezingen voor het Europese parlement. Nederlanders hebben weinig met de Europese Unie. Dat is logisch omdat deze EU niet in hun interesses werkt. Europa is een bureaucratisch nest van neoliberalen, die de kapitalistische dictatuur bevorderen. De Europese Unie is een politieke en economische unie met als doel het in stand houden van één Europese markt economie. Voor revolutionair socialisten is het duidelijk, deze EU steunen wij niet. Maar anders dan de Nederlandse ''Sociaaldemocratische'' Partij van Emile Romer, willen wij juist wel een verenigd Europa, maar dan een socialistisch Europa en geen neoliberaal kapitalistisch Europa. Omdat een socialistisch alternatief in Nederland ontbreekt is een stem op de SP toch de beste keus!

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europese parlement zal niet hoog zijn. Slechts 39% van alle stemmers kwam in 2009 opdagen om te stemmen. Dat was in 2004 ook zo laag, toen kwam ook slechts 39% opdagen. Revolutionair socialisten kunnen begrijpen waarom zo veel arbeiders geen zin hebben om te stemmen. Er is dan ook weinig te kiezen, alle pro-Europese partijen van neoliberaal rechts ( VVD, CDA, D66 ) tot kapitalistisch schijn-links ( PvdA en GroenLinks ) steunen de dictatuur van de EU. De anti-EU partijen bieden slechts meer nationale oplossingen voor problemen, terwijl het kapitalisme juist internationaal opereert. De radicaal rechtse; Partij voor de ''Vrijheid'' van Geert Wilders, heeft een verbond gesloten met de Franse nationalisten van het Nationaal Front ( Front National van Le Pen ). De SP wil vooral minder Europa en meer Nederland. Ze zitten vast in hun oude stalinistische opvatting, dat je problemen vooral nationaal moet oplossen. Revolutionair socialisten zijn echter van mening dat het kapitalisme internationaal bevochten moet worden!

Toch zijn er wel politieke partijen in Europa die pleiten voor een socialistisch Europa. Zo is er in Groot Brittannië een linkse samenwerking genaamd No2EU. Deze groep keert zich tegen het neoliberale karakter van de Europese Unie en probeert Groot Brittannië buiten de euro zone te houden. Uit de euro zone stappen als kapitalistische staat zal geen alternatief zijn. Nederland zit vast in de Europese markt dictatuur en los breken uit die dictatuur zal niet lukken als het land een kapitalistische economie blijft aanhouden. Alleen een socialistisch Nederland zal uit de EU moeten stappen, omdat het socialisme en het neoliberale karakter van de EU niet compatibel zijn!

In Ireland pleit de Socialistische Partij ( Socialist Party ) voor een socialistisch Europa. Sinds 2011 zit Paul Murphy voor de Ierse SP in het Europese parlement. Hij verving Joe Higgins, een socialistische strijder voor arbeiders die naar het Ierse parlement verhuisde. Murphy behoort tot een nieuwe generatie jonge socialisten, die het voortouw nemen in de strijd tegen het neoliberalisme en de politiek van de heersende Europese kapitalisten. Natuurlijk weet Paul Murphy dat hij als enige revolutionair socialist heel geïsoleerd staat. Het Europese parlement is beperkt en heeft minder bevoegdheden om de koers van de EU te bepalen. Ook lopen de beleidsmakers niet warm voor socialistische oplossingen. Zij geloven in het kapitalisme en keiharde asociale bezuinigingen om de economie van Europa te herstellen!

Ondanks dat we het Europese verkiezingen noemen, mogen Europeanen niet stemmen op politieke partijen buiten hun EU land. Zo mogen Nederlanders alleen op Nederlandse politiek partijen stemmen en niet bijvoorbeeld op Ierse. Elk EU-lid land krijgt een aantal zetels in het Europees parlement. Duitsland krijgt de meeste zetels ( 99 in totaal ) omdat hun bevolking het grootst is. Cyprus, Malta, Estland en Luxemburg krijgen slechts zes zetels, Nederland mag 26 zetels verdelen. Toch sluiten zich de nationale politieke partijen wel vaak aan bij Europese politieke fracties. Zo is de Nederlandse PvdA lid van de ''Progressieve'' Alliantie van ''Socialisten'' en Democraten. De Ierse Socialistische Partij is dan weer lid van Europees Unitair Links/Noord Groen Links. Wilders PVV heeft geen Europese fractie gekozen, maar gaat dat misschien in de toekomst wel doen. Zeker omdat hij nu samenwerkt met Marine Le Pen van het extreem rechtse Nationaal Front!

Tot de grootste voorstanders van de Europese Unie in Nederland behoren GroenLinks en Democraten 66. D66 en GroenLinks vinden dat Europa een sterk blok moet vormen tegen andere economische wereldmachten, met name de VS en China. D66 wil voornamelijk dat de EU een liberale federatie wordt, waarin het Europese parlement meer bevoegdheden krijgt. GroenLinks staat dan weer voor een Europa dat meer groener is en socialer. Het naïeve idealisme van GroenLinks is weer typisch. Ze denken dat ze deze EU groener en menselijker kunnen maken. Het probleem is echter dat de Europese Unie opgebouwd is voor de kapitalisten, voor het bedrijfsleven. Dat begon in 1992 met het Verdrag van Maastricht, toen werd de economische en monetaire unie opgericht. Bedrijven konden toen heel makkelijk zaken doen in geheel Europa. Toen Oost-Europa bij de EU kwam na 2004, verplaatste veel bedrijven hun productiewerkzaamheden naar ex-stalinistische landen, waar de lonen veel lager zijn. Hoewel Europa het de kapitalisten makkelijker maakt, is er van een Europees minimumloon of sociale wetgeving geen spraken. Nee, de Europese Unie is er voor het bedrijfsleven en niet voor de werkende klasse!

Alleen stemmen tegen de Europese Unie is niet voldoende. Arbeiders moeten massaal in verzet komen tegen de bezuinigingen die Brussel ons wil opleggen. Liberalen, sociaal democraten en conservatieven willen dat wij de kosten van de crisis gaan betalen. In Spanje en Griekenland is de armoede door asociale bezuinigingen flink toe genomen. Werkelozen moeten in Griekenland rondkomen van 600 euro netto per maand, wie samenwoont krijgt net 400 euro om van te leven. In Spanje is de werkeloosheid enorm gegroeid. Overal ontslaan bedrijven massaal arbeiders puur om te bezuinigen. Ondertussen liggen miljarden euro's veilig op privé rekeningen van groot kapitalisten, zoals de familie Heineken met 7,5 miljard euro. Terwijl deze rijke familie in luxe leeft, zit 25% van alle mensen in Spanje zonder werk en moeten van heel weinig euro's rondkomen!

Ook in het ''welvarende'' Nederland stijgt de armoede. In slechts twee jaar tijd zijn meer dan 100.000 mensen in de laag loon klasse terecht gekomen. Daar kom je terecht als je inkomen lager is dan 17.000 euro bruto per jaar. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders leven van een inkomen dat lager is dan 17.000 euro bruto per jaar. Voornamelijk zijn dat werklozen, ouderen en jongeren die minimumloon ''verdienen''. Van die 1,3 miljoen mensen leven meer dan 600.000 in echte armoede, dat zijn meestal gezinnen die veel moeite hebben om rond te komen elke maand. Bedenk dat de kosten voor huur, water, gas, voedsel en elektriciteit alleen maar stijgen. Daarnaast is de BTW op producten verhoogt naar 21% ( was eerst 19% ) en is de inkomsten belastingen voor de laagste belastingschijf van 33% naar 37% gegaan!

Het stemadvies van Revolutionair Socialistische Media is SP te stemmen. Niet omdat we denken dat we alles kunnen oplossen door minder Europa en meer Nederland. Je kunt een land niet ''menselijker en socialer'' maken zonder het internationale kapitalisme te verslaan. Socialisme in één land opbouwen is gedoemd te mislukken omdat het kapitalisme internationaal van aard is. Toch is de SP de enigste partij die bereid is om te vechten tegen de bezuinigingen die de EU afdwingt! 


Daarom is het beste advies om op de 
''Sociaaldemocratische'' Partij te stemmen!! 


SP leider Emile Roemer met Dennis de Jong, kandidaat voor
het Europese parlement!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme