De bezetting van het Bungehuis

Het Bungehuis in Amsterdam is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam ( UvA ). Op 13 februari 2015 namen studenten en enkele docenten bezit van het gebouw. Dit werd gedaan in protest tegen de leiding van de UvA. Die beheerst de universiteit alsof het een kapitalistisch bedrijf is. Studenten protesteren hier tegen door het Bungehuis te bezetten/. Volgens hun moet een universiteit niet draaien op kapitalistische principes maar op de idealen van onderzoek en onderwijs. In kort samengevat, onderwijs moet in dienst staan van de gemeenschap en niet de kapitalisten!

De rechter koos de kant van de UvA en oordeelde dat de bezetters een dwangsom van 1.000 euro per dag moesten betalen voor hun bezetting. Eigenlijk wou de UvA leiding dat ze 100.000 euro per dag moesten betalen, maar dat vond de rechter weer te hoog. Maar dat justitie achter de UvA staat is wel duidelijk. De bezetting van het Bungehuis is een noodkreet, omdat het slecht gesteld is met het universitaire onderwijs. Marktlogica domineert, een top-down management voert een dictatoriaal beleid waarin geen plaats is voor de mening van studenten en docenten. Dit past goed binnen de neoliberale tijdgeest van de laatste 26 jaar. Onderwijs moet de markt van dienst zijn en kritiekloze loonslaven leveren, dat is wat de heersende klasse wil zien! 

Nadat het Bungehuis bezet werd stelde de studenten een lijst op met eisen. De leiding van de UvA weigerde natuurlijk in te gaan, zeker omdat die eisen botsen met hun neoliberale visie op onderwijs. 

De bezetters eisen namelijk;
  1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur
  2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen
  3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016
  4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI
  5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen
  6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek. In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie!
Door de invoering van het leenstelsel is onderwijs in Nederland weer een luxe geworden. Jongeren uit rijkere families kunnen dan nog makkelijk een opleiding betalen. Maar wie geen geld heeft moet lenen en daar denken vooral jongeren uit niet-rijke gezinnen niet aan. Want er is geen zekerheid dat hij/zij die lening weer snel kan terug betalen. We praten hier over een studieschuld van zeker 20.000 tot 40.000 euro. Zonder zekerheid op een goede baan met een modaal salaris, zit een student met een schuld waar jaren over gedaan wordt om af te lossen!

Het onderwijs moet volgens rechtse logica aansluiten om eisen van het bedrijfsleven. Het kapitalisme moet gaan bepalen welke opleidingen aangeboden worden. Dat is de logica die de leiding van de Universiteit van Amsterdam wil doorvoeren. Want de markt is God, concurrentie is Koning. Jongeren moeten concurreren met elkaar zodat de kapitalist, de beste eruit kan plukken. Alles moet draaien om het behalen van zo veel mogelijk winsten, daar moeten de opleidingen op aansluiten!

Op 24-02-2015 is de politie begonnen met de ontruiming van het Bungehuis. Zeventig studenten en docenten die weigerde om te vertrekken, worden geboeid en als criminelen afgevoerd. Na 12 dagen is de bezetting afgelopen en heeft de UvA weer de controle over het Bungehuis. Maar of dit de ontevredenheid zal koelen is nog maar de vraag. Revolutionair socialisten pleiten daarom voor massa stakingen en demonstraties tegen de UvA directie, maar ook vooral tegen de neoliberale politiek die het zo ver heeft laten komen!

Het besluit voor de ontruiming werd genomen door de PvdA burgemeester van de stad. Ondertussen zit de SP ( die de bezetting steunde ) in het college van B&W met VVD en D66. Dus draagt de ''Sociaaldemocratische'' Partij in Amsterdam ook verantwoordelijkheid voor de ontruiming. Dit terwijl de SP zich solidair verklaarde met de bezetters van het Bungehuis. Het toont aan dat door coalitievorming met rechts de SP in een lastige positie zit. Als bestuurderspartij draagt ze verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur dat nu gekozen heeft voor de ontruiming!


Op bevel van de PvdA burgemeester dringt de ME het 
Bungehuis binnen. De bezetting is voorbij en de UvA directie kan
weer opgelucht adem halen!

Geen verandering bijstandsbeleid van Amsterdam

De Amsterdamse SP-wethouder Arjen Vliegenthart van Werk, Inkomen en Participatie staat nu bijna een jaar aan het roer. Tijd voor een eerste evaluatie, zo vindt de Bijstandsbond, die een analyse heeft gemaakt van de praktijk van het Amsterdamse bijstandsbeleid sinds het aantreden van Vliegenthart, onder meer op het gebied van dwangarbeid.

Geschreven door de Bijstandsbond en gepubliceerd op www.doorbraak.eu 

Wat merken wij ervan op het spreekuur? Ons beeld is niet positief. De dienstverlening van de voormalige Dienst Werk en Inkomen (DWI) is dramatisch verslechterd, terwijl beloften in het coalitieakkoord dat zou worden gestopt met het werken voor je uitkering, door ons dwangarbeid genoemd, niet worden waargemaakt. En de bureaucratie van de voormalige DWI trekt zich nog steeds weinig aan van uitspraken van rechters, met name op het punt van het opleggen van boetes. Ook komen er weer meer klachten binnen over de afdeling handhaving.

De laatste twee maanden is de dienstverlening aanzienlijk verslechterd, naar men intern zegt als gevolg van de laatste reorganisaties. Dat merken wij aan verschillende dingen:

  1. we dienen de laatste maanden veel meer klachten in tegen de manier waarop aanvragen worden behandeld;
  2. we merken in toenemende mate dat, wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een beslissing, nog voor dit behandeld wordt de beslissing schielijk wordt ingetrokken omdat die evident fout is;
  3. er komen, nadat het een tijdje rustig is geweest, weer meer klachten binnen over de afdeling handhaving.
  4. Piepsysteem

We kunnen de bovenstaande drie punten met veel voorbeelden staven. Zo was er een dakloze die een uitkering aanvroeg en die een scheurtje in zijn identiteitsbewijs had. Alles was goed te lezen, maar bij de DWI zei men: “Dit kunnen wij niet lezen, wij nemen uw aanvraag niet in behandeling, vraagt u eerst maar een nieuw bewijs aan”. Een ander voorbeeld. Een mevrouw zei bij een controle-onderzoek dat ze wel eens taarten bakte voor de buren of voor familieleden. De DWI veronderstelde dat ze daarmee wel eens inkomsten zou kunnen hebben uit arbeid en vorderde de gehele uitkering terug met terugwerkende kracht tot twee en een half jaar geleden. Daarop werd een bezwaarschrift geschreven en de terugvordering werd onmiddellijk ingetrokken, omdat een procedure evident niets voor de DWI zou opleveren. Als die mevrouw niet op tijd in bezwaar was gegaan, dan had ze eraan vastgezeten om veertigduizend euro terug te betalen.

Nog een voorbeeld van een dakloze. Hij diende enige tijd na de aanvraag een verzoek in om een voorschot. Er werd niet onderzocht of er recht was op een voorschot en dat werd niet verstrekt. Daarop werd er een klacht ingediend. Hij kreeg direct een voorschot. Een laatste voorbeeld. Een mevrouw met een baby van tien weken vroeg een uitkering aan. Daarop werd er gezegd: “U hebt een zoekperiode van vier weken waarin u naar betaald werk moet zoeken. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen.” Mevrouw zat helemaal financieel aan de grond en had geen geld meer om luiers en babymelk te kopen. Werk kon ze niet zoeken, want wie zorgde er voor de kinderopvang? Voor eenouder-gezinnen gelden mogelijkheden om vrijgesteld te worden van de sollicitatieplicht. Maar pas na de zoekperiode van vier weken zouden ambtenaren dat eventueel gaan beoordelen. Omdat de vrouw daar niet op kon wachten, diende ze een klacht in. De aanvraag werd daarop onmiddellijk in behandeling genomen en de vier weken wachttijd werd buiten werking gesteld. Blijkbaar werkt men bij slechte beslissingen in toenemende mate met “een piepsysteem”. Er wordt nee verkocht, en wie niet aan de bel trekt, heeft pech gehad, ook had hij wel rechten. Wie wel aan de bel trekt, krijgt gelijk.

Hoge boetes

De Wet Boeten en Maatregelen heeft veel ellende opgeleverd. Veel sociale diensten gingen standaard een boete opleggen die gelijk was aan het benadelings- of terugvorderingsbedrag. De Centrale Raad van Beroep heeft op 24 november 2014 uitgesproken dat dat niet klopt. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de ernst van de overtreding. De voormalige DWI in Amsterdam legt echter nog steeds de hoge standaardboete op. Een voorbeeld. Een man had vier maanden lang onterecht tegelijkertijd een Ziektewet-uitkering en een bijstandsuitkering ontvangen. Hij had echter wel degelijk bij het UWV een machtiging getekend dat die instantie zijn Ziektewet-uitkering rechtstreeks zou overmaken naar de DWI. Door een foutje deed het UWV dat niet en de man trok pas na vier maanden aan de bel. Het DWI legde gewoon de standaardboete van vierduizend euro op, zonder rekening te houden met de bovenomschreven omstandigheden. Een ander voorbeeld. Een klant kreeg een heronderzoek en leverde bankafschriften in. Daaruit bleek dat hij 75 euro in een loterij had gewonnen. Men zei tegen hem: “Je hebt de inlichtingenplicht geschonden. We gaan je een boete opleggen.”

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen ook weer meer meldingen binnen over machtsmisbruik door handhavers. Een voorbeeld. Er was een tip binnengekomen over een man dat hij in tweedehandsauto’s zou handelen. Dat was echter niet het geval. De man heeft een gezin en rijdt af en toe met zijn kinderen in de auto van vrienden. In een verhoor werd de man onder druk gezet om zijn inloggegevens van Marktplaats.nl te verstrekken, zodat de handhaver er in kon kijken. Ook in het verdere gesprek werd de verdachte slecht behandeld. De handhaver lachte hem steeds uit en stelde niet ter zake doende vragen.

Dwangarbeid

Tot nu toe worden de beloften dat zou worden gestopt met werken voor je uitkering niet waargemaakt. Vliegenthart heeft zogenaamde “leer-werk stages” geïntroduceerd, die tot maximaal een jaar kunnen duren, en waar weer zoals bij de participatieplaatsen met behoud van uitkering wordt gewerkt. Aan het eind van die leerstage ontvangt de bijstandsgerechtigde een bonus van vijfhonderd euro. Maar dan moet je wel de hele tijd braaf zijn geweest en aan alle voorwaarden hebben voldaan. Nu zegt Vliegenthart: “Zie je wel, ze verdienen bijna evenveel als het minimumloon voor een vierdaagse werkweek”. Dit rechtse argument (waar zeuren die bijstandsgerechtigden toch over, ze hebben toch hun uitkering?) gaat geheel voorbij aan een van de kernpunten van de kritiek op dwangarbeid, namelijk dat je werkt onder de voorwaarden van het bijstandsregime met partnertoets, vermogenstoets, huisbezoeken, controles, enzovoorts, en dat ze je op basis daarvan kunnen maken en breken en je uitkering kunnen stopzetten of een sanctie kunnen geven. Dat leidt bijvoorbeeld bij het dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg, ook wel Praktijkcentrum genoemd, tot misbruik van bevoegdheden, zoals intimidatie, bij het minste of geringste dreigen met sancties, vernederingen, enzovoorts. Bijstandsgerechtigden hebben niet de rechten die werknemers hebben, die een contract hebben en loon ontvangen, en ze zijn nergens voor verzekerd als er een ongeluk gebeurt. Zie voor de verdere kritiek op de “leer-werk stages” de weblog van het comité Dwangarbeid Nee.

Disciplineringsmachinerie

Dat dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg, onder leiding van stichting Herstelling Werk en Uitvoering, draait ondertussen gewoon door. We merken op ons spreekuur dat het disciplineringssysteem in de bureaucratie op de oude voet verder gaat. Als er meningsverschillen zijn tussen de klantmanager en de klant, bijvoorbeeld over een plan dat de klant heeft ingediend om als zelfstandige te beginnen, waarbij de klant enige tijd vasthoudt aan zijn voorstel, dan is het principe dat de klantmanager dan zegt: “Ik stuur je naar de Laarderhoogtweg”. Dat gebeurt ook als iemand in een traject niet aan betaald werk is gekomen en er protesten zijn van de klant tegen de ineffectiviteit en de uitzichtloosheid van de trajecten. Het systeem blijft dus gewoon hetzelfde.

Dat blijkt ook uit het volgende voorbeeld. Meneer G. kreeg een brief met ongeveer de volgende zinsnede: “Een traject naar werk is voor u nu niet aan de orde. U moet eerst gedisciplineerd worden. Daarom sturen we u naar Herstelling Werk en Uitvoering. U moet daar op maandag zo en zo laat verschijnen”. En daar werkt het piepsysteem weer: we dienden een klacht in op de donderdag ervoor, en op vrijdag kregen we het antwoord: “Nee, nee, dat had nooit zo geschreven mogen worden, meneer hoeft maandag niet te gaan”. Want bij Herstelling zelf en bij de DWI ontkent men dat het om een disciplineringstraject gaat. Men wil het niet weten. “Nee”, zegt men, “het zijn reïntegratietrajecten naar werk”. En ook op de Laarderhoogtweg zelf verandert er niets. Neem de afdeling horeca en facilitair. Daar worden onder dezelfde voorwaarden als onder de vorige gemeenteraad mensen nog steeds naartoe gestuurd. Een voorbeeld. Er belde een mevrouw die zich tot op het bot vernederd voelde. Ze moest de hele dag papier prikken en wc’s schoonmaken, terwijl ze een MBO-opleiding heeft. Ze voelde zich waardeloos, “terwijl ik zoveel kwaliteiten heb”, zei ze. Ook was ze verbolgen over het feit dat het schoonmaken een totaal zinloze bezigheid is, omdat ’s morgens een professioneel schoonmaakbedrijf alles komt schoonmaken om te voorkomen dat er sprake is van verdringing van betaald werk.

Met de nieuwe SP-wethouder is er niets veranderd. Sommige dingen functioneren zelfs slechter. Wij vragen ons af of de wethouder wel grip heeft op zijn organisatie en of hij niet te veel zijn oren laat hangen naar de manieren waarop de bureaucratie een mist opwerpt over de werkelijke ontwikkelingen en de argumenten waarmee men zichzelf verdedigt. De wethouder lijkt geheel mee te gaan in de repressieve redenering dat werkloosheid een gevolg is van gebrek aan competenties, en niet van het tekort aan banen, en dat er een probleem is van de niet-willers (dat wil zeggen: baanlozen die niet braaf op alles dat de bureaucratie wil ja en amen zeggen). De DWI heeft in feite de bedoeling om als disciplineringsmachinerie gratis arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan slechte werkgevers, die rotbaantjes aanbieden onder beroerde voorwaarden, zonder rekening te houden met de belangen van baanlozen op het gebied van ontplooiingsmogelijkheden. 


SP als deel van het machtsapparaat, 
wie had dat in 1972 gelooft?

SYRIZA draait verder naar rechts

Waar menige revolutionair socialisten bang voor waren is uitgekomen. De Griekse politieke partij; SYRIZA die de verkiezingen van 25 januari won, draait steeds meer naar rechts. Oorspronkelijk was SYRIZA een coalitie van partijen die linkser waren dan de sociaal democratie. De Coalitie van Radicaal Links werd daarom als een serieuze bedreiging gezien voor het Europese kapitalisme. Maar die bedreiging is helemaal niet zo erg als het lijkt. De partij wil niets liever dan compromissen zoeken met de Europese Unie, daarnaast heeft SYRIZA de rechts conservatieve; Prokopis Pavlopoulos voorgedragen als president van Griekenland!

De compromisbereidheid van SYRIZA is enorm zorgwekkend. Dat Alexis Tsipras een coalitieregering opstelde met de rechts populistische ANEL ( Onafhankelijke Grieken ) was al erg genoeg. Maar dat hij nu ook een rechtse conservatief aanstelt als president van het land, is echt onacceptabel. Prokopis Pavlopoulos is lid van ''Nieuwe Democratie'', de conservatieve partij die volledig achter de neoliberale bezuinigingen staat. ''Nieuwe Democratie'' wil voldoen aan de eisen van Europa en heeft hierdoor voor veel armoede gezorgd bij de bevolking. Zo groeide kinderarmoede van 20% in 2009, naar 40% vorig jaar!

Links binnen SYRIZA moet actie ondernemen om de gematigde koers van de partij te veranderen. De Communistische Tendentie heeft al opgeroepen tot verzet tegen de zwakke houding van Alexis Tsipras. Dit is meer dan noodzakelijk omdat SYRIZA sinds ze aan de macht zijn, helemaal geen socialistisch programma heeft uitgevoerd. Van een radicaal linkse regering is daarom ook geen spraken. Er zijn geen nationalisaties uitgevoerd van productie middelen, er is geen spraken van een Helleense Socialistische Republiek. Als SYRIZA echt iets wil veranderen dan moet dat nu gebeuren, voordat de Griekse arbeiders volledig gedesillusioneerd raken in politiek links!

In Nederland steunt de ''Sociaaldemocratische'' Partij op het succes van SYRIZA. Maar de SP is net zo compromis bereid als de gematigde socialisten van Tsipras. Emile Roemer en Alexis Tsipras begonnen hun politieke loopbaan als stalinisten. Beiden sloten zich aan bij stalinistische partijen. In 1980 werd Roemer lid van de toen nog maoistische SP, hij was van 1980 tot 2007 voorzitter van zijn afdeling. De SP voerde toen nog het stalinisme en zag zich als een revolutionaire partij. Alexis Tsipras werd op 14 jarige leeftijd lid van de Communistische Jeugd Liga van de Communistische Partij van Griekenland ( KKE )!

Eind jaren 80 werd SYNASPISMOS opgericht. Een coalitie tussen de KKE, Grieks Links en de Partij van het Democratische Socialisme. Deze linkse coalitie kwam in een flinke crisis toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. De KKE weigerde in te zien dat het stalinisme mislukt was en verliet hierop de coalitie in 1991. Alexis Tsipras bleef echter binnen SYNASPISMOS. Hij werd leider van de jeugd organisatie van de partij in 1999 en acht jaar later zou hij partijleider worden. Maar sinds hij lid werd van SYNASPISMOS kwam Tsipras nooit met een duidelijk socialistisch profiel. Net als Emile Roemer is hij een leider die niet revolutionair denkt en via hervormingen probeert het systeem iets socialer te maken!

Griekse arbeiders willen echter geen compromissen, geen gepraat en geen gematigdheid. Maar ze vragen zich terecht af of SYRIZA wel de macht van het kapitalisme durft te breken. Die angst is terecht omdat de voormalige ''Coalitie van Radicaal Links'' veel gematigder is gaan praten sinds ze aan de macht zijn. Toch is het Europese kapitalisme nog niet overtuigd dat SYRIZA van goede wil is. Rechtse kranten brullen dat men Alexis Tsipras hard moet aanpakken en dat hij maar gedwongen moet worden om neoliberaal te denken!

De Europese Commissie wil ook niet buigen en eist dat Griekenland zijn miljarden aan schulden terug betaald. Griekenland heeft geen keus, of ze betalen dit geld en zorgen hierdoor voor meer armoede, of ze breken met de Europese Unie wat alleen onder het socialisme kan lukken. Want een kapitalistisch Griekenland buiten de EU zal ook niets veranderen. Griekse rijken zullen juist proberen om hun geld te verplaatsen buiten het land om zo nieuwe belastingen te ontwijken. Groot kapitalisten zullen dreigen met kapitaalvlucht als Alexis Tsipras het minimumloon verhoogt naar 750 euro per maand ( dat is nu nog 683 euro per maand )!

Het is aan de arbeiders om SYRIZA naar links te trekken. Daarvoor zijn stakingen, acties en verzet noodzakelijk. SYRIZA's parlementsleden moeten onderdruk gezet worden zodat ze overgaan tot radicaal linkse politiek. Alexis Tsipras moet begrijpen dat hij niet gekozen is om te dansen volgens de wil en wet van het kapitalisme. Als voormalig lid van de KKE had hij moeten waar Marx en Lenin voor stonden. Helaas is het marxisme binnen de KKE altijd een dogma geweest. De stalinisten willen alleen samenwerken als zij de dienst uitmaken. Dit sektarisme was de oorzaak voor het feit dat Alexis Tsipras een coalitieregering opstelde met de rechtse populisten van de ANEL, omdat de KKE glashard weigerde om samen te werken. Het waren de stalinisten die een socialistisch Griekenland niet wouden opbouwen, omdat zij als junior partner niet de volledige regie konden voeren!Weer een stap naar rechts. Prokopis Pavlopoulos is aangesteld
als nieuwe president door Alexis Tsipras!

Nederlandse staat verkoopt SNS Reaal aan Chinese kapitalisten

Verzekeraar SNS Reaal wordt overgenomen door de Chinese verzekeraar Anbang. Dat is nu besloten en goedgekeurd door de Nederlandse staat die eigenaar was van de verzekeraar Reaal. Normaal gesproken hoort een neoliberale overheid geen bedrijven in bezit te hebben. Maar in 2013 werd belastinggeld gebruikt om het noodlijdende SNS te redden. Nu verkoopt onze kapitalistische staat ( met verlies ) SNS Reaal aan Chinese kapitalisten. De Anbang Insurance Group behoort tot de grootste spelers op de verzekeringsmarkt en heeft in de afgelopen jaren veel westerse banken en verzenkaars opgekocht!  

Revolutionair socialisten zijn tegen het privé bezit van banken en financiële instellingen. Ook verzekeraars horen publiek bezit te zijn onder democratische controle. Echter de neoliberale politieke partijen denken daar heel anders over. Volgens hun logica zorgt concurrentie voor lager polissen en premies. Een grote leugen want in werkelijkheid zorgt concurrentie voor een verspilling van geld en tijd. Daarnaast ontstaan uiteindelijk toch monopoliën zodra één of meerdere bedrijven de concurrentie uitgeschakeld hebben!

Sinds de jaren 80 is het kapitalisme weer legaal in China. In slechts 30 jaar heeft de Volksrepubliek China een enorme groei doorgemaakt. 120 miljoen Chinezen kregen een westerse levensstandaard en konden luxe producten kopen. Miljarden worden verdient door gebruik te maken van loonslaven, die in veel fabrieken voor zeer weinig loon werken. Kapitalisten in de Volksrepubliek China gedragen zich behoorlijk elitair en wreed, bij hun gaan de winsten voor de mensen. Dit wordt allemaal gesteund door de Chinese ''Communistische'' Partij, die er geen probleem mee heeft dat miljoenen arbeiders uitgebuit worden!

Verzekeraars behoren tot dezelfde groep kapitalisten die geld boven alles stellen. Zo veel mogelijk binnenhalen en zo min mogelijk uitkeren, dat is hoe een verzekeraar denkt. Dit terwijl een verzekering juist zekerheid hoort te geven. Maar in een neoliberale economie draait alles om hebzucht en het behalen van enorme winsten. Zijn die winsten te laag dan volgen reorganisaties en meestal ontslagen. Want men is nooit tevreden met minder winst!

Zorgverzekeraars zijn het ergste. Deze groep speelt met het leven van mensen. De premies voor goede zorg zijn hoog, minimaal 100 euro per maand voor een budget polis waarvan niet alle medische ingrepen vergoed worden. De enorme groei van de zorgkosten is een direct resultaat van de marktwerking die in de jaren 90 werd ingevoerd. Tegenwoordig bezit een kleine groep zorgaanbieders, een monopolie op de Nederlandse zorgmarkt. Ja, de zorg is een markt en uw gezondheid levert geld op!

Neoliberale politici zeggen dat door concurrentie de prijzen lager worden. Maar dat blijkt steeds onjuist te zijn. Achter de schermen doet men aan prijsafspraken en zo betaald de consument zich blauw aan hoge premies voor zijn zorg. Nog geen 30 jaar geleden was het normaal om 50 gulden ( 22 euro ) per maand te betalen aan een basis zorgverzekering. De politiek zegt dan wel dat men strenge regels opstelt om de ''solidariteit'' te behouden, maar achter de schermen doet de politiek vooral wat de grote bedrijven uitkomt!

Daarnaast is er een eigen risico in de zorg van 375 euro, dat wil de politiek verhogen naar 400 euro. Veel arbeidersgezinnen kunnen het al niet meer aan, de hoge kosten voor hun zorgverzekeringen. 800 euro per maand is een gezin van vier al kwijt, voor een goede zorgverzekering. Dan praten we niet over een zogenaamde budget verzekering waar niet alle medische kosten van vergoed worden. Als het eigen risico nu ook naar 400 euro gaat komen vooral 1,4 miljoen Nederlanders in de problemen. Deze groep leeft namelijk van minder dan 17.000 euro bruto per jaar!

SNS Reaal wordt nu bezit van de Anbang Insurance Group. We kunnen met zekerheid zeggen dat de Chinezen geen sociaal hart hebben. Maar dat hebben verzekeraars over het algemeen niet. Sinds 2013 zijn veel Nederlandse verzekeraars bezig met grootschalige reorganisaties. Waarbij vooral men wil snijden in de loonkosten. Bij de grootste zorgverzekeraar van Nederland, verliezen meer dan 4.000 arbeiders hun baan tussen nu en 2016!

Natuurlijk voelt de top hier niets van. Directeurs en aandeelhouders verdelen de winsten en laten de arbeiders opdraaien als het fout gaat. 4.000 banen weg bij Achema, terwijl hun directeur een basissalaris van 550.000 euro ontvangt, plus nog zeker 500.000 aan beloningen en pensiongeld totaal ongeveer 1 miljoen euro! Maar dit salaris is niet extreem, alle directeuren in de zorgmarkt verdienen meer dan 200.000 euro per jaar. Daarnaast is het niet ongewoon om hoge bonussen te geven aan de top. Dit terwijl arbeiders vrezen voor massa ontslagen en langdurige werkeloosheid! 

Revolutionair socialisten pleiten voor de volledige nationalisatie van alle banken, verzekeraars en financiële instellingen. Zorg moet gratis worden, wat alleen mogelijk is als de gemeenschap controle heeft over de economie. In een kapitalistische samenleving is zo iets als gratis zorg onmogelijk, omdat de overheid daar geen geld voor heeft. Logisch ook omdat het geld bij een kleine groep rijken ligt. Slechts 1300 Nederlanders hebben samen een eigen vermogen van 100 miljard euro. Deze top heeft zo veel geld dat ze alles kunnen kopen wat ze willen. Bedenk dat ondertussen 1,4 miljoen Nederlanders met minder dan 17.000 euro moeten rondkomen!Jeroen Dijsselbloem ( PvdA ) weet het zeker
de markt is God, concurrentie is Koning!

Maureen van der Pligt stopt als raadslid voor SP Amsterdam

De SP Amsterdam zit in een burgerlijk college samen met aartsvijanden VVD en D66. In de hoofdstad heeft de ''Sociaaldemocratische'' Partij, de plaats van de Partij van de Arbeid ingenomen en regeert nu met de partijen van het neoliberalisme. Revolutionair socialisten hebben gewaarschuwd dat de SP niet met VVD en D66 in zee moet gaan. Socialisten met liberalen is verraad aan idealen, toch koos de SP voor compromissen en regeringsverantwoordelijkheid met rechts. Maureen van der Pligt kon het niet meer aan dat haar partij werklozen liet werken zonder loon. Van der Pligt vertrekt hierdoor, echter fractie leider Arjan Vliegenthart houdt vast aan het coalitieakkoord met VVD en D66!

Maureen van der Pligt kon niet langer leven met het feit dat haar partij, werklozen laat werken zonder loon. Dit terwijl de SP zich altijd sterk heeft gemaakt tegen dwangarbeid. Echter toen de SP Amsterdam veel zetels won, werd van haar verwacht dat ze compromissen gingen maken. Bestuursleden Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens voelde de druk van de kapitalistische media en gingen praten met de rechtse partijen VVD en D66. Zo kwam een coalitie akkoord waarin de SP zich blijkbaar in kon vinden!

Revolutionair socialisten hebben de samenwerking met VVD en D66 verworpen. Niet omdat wij tegen elke vorm van samenwerking zijn, maar omdat VVD en D66 het kapitalisme steunen. De SP is een linkse partij en dus kan een samenwerking tussen deze partijen alleen mogelijk zijn als de SP veel water bij de wijn doet. Sociaal democraten doen in feite niets anders dan water bij de wijn doen en rechts geniet daar enorm van. Vooral de PvdA werpt haar linkse idealen graag overboord om zich te presteren als bestuurderspartij!

De SP mag dat echter niet worden, een burgerlijke bestuurderspartij. Ook heeft de gemeente Amsterdam weinig macht om de landelijke bezuinigingen tegen te gaan. Doordat de SP meedoet met het college, draagt ze verantwoordelijkheid voor de bezuinigingen. Mensen zoals Arjan Vliegenthart en Laurens Ivens dragen nu verantwoordelijkheid voor de sociale ellende die gaat komen, als de gemeente moet gaan bepalen wie wat krijg en wie niet. Door de decentralisatie van de zorg, is er minder geld en moeten dus mensen leven met minder hulp. Misschien worden werklozen straks ingezet om verplegers te vervangen. Dat is dan de ''tegenprestatie'' die je moet leveren om je bijstand te ontvangen. Want dat je werkeloos bent is helemaal jouw eigen schuld en doordat je geld krijgt van de gemeenschap, mag die gemeenschap ( gemeente dus ) bepalen waar je werkt en wat je doet!

Een oud spreekwoord zegt; Socialisten met liberalen is verraad aan idealen en dat is helaas een feit. Elke keer wanneer links met rechts regeert wint rechts en verliest links. Daarom staat de PvdA ook zo laag in de peilingen. Op straat heeft de Partij van de Arbeid enorm veel steun verloren. De kapitalistische media brult echter moord en brand als een linkse partij weigert om compromissen te sluiten met de partijen van het kapitalisme. Ook de SP kreeg een vloedgolf van kritiek over zich heen toen ze in 2006 niet in een kabinet met PvdA en CDA kwam. Jan Marijnissen wou dat echt wel, maar PvdA en CDA vonden de SP toen nog onbetrouwbaar, dat is nu wel veranderd. De kapitalistische partijen snappen nu dat de SP geen gevaar vormt voor het bedrijfsleven en de rijken!

In Amsterdam doet de gemeente aan dwangarbeid. Daar deed de PvdA trouw aan. Werkelozen moeten voor hun uitkering maar gaan werken zonder minimumloon, zonder cao's en zonder kans op echt betaald werk. Ze moeten arbeid doen zoals de gemeente dat bepaald, omdat volgens kapitalistische logica ze een last zijn van de maatschappij. De SP heeft zich altijd hier tegen verzet en wist in Amsterdam veel zetels te winnen. Echter door het compromisbereidheid van de partijleiding en leden, ging men in een college zitten met VVD en D66!

De Internationale Socialisten zien een duidelijke verrechtsing bij de SP. Ze zeggen: ''Socialisten weten dat de echte macht niet in het parlement ligt, maar op straat. Doordat de SP een actieve bijdrage leverde aan vakbondsstrijd en in de beweging tegen de oorlog in Irak wisten ze in 2006 een monsterzege te behalen. Door een leidende rol te spelen in de strijd kan de SP de rest van de politiek naar links trekken. Nu dreigt de SP juist te worden meegezogen naar rechts''

Helaas hebben de Internationale Socialisten gelijk gekregen. Echter bij Maureen van der Pligt knaagt het verstand. Ze kon er niet mee leven dat haar partij in naam van compromissen, gewoon doorging met het beleid van de PvdA omtrent werklozen te laten werken zonder loon. Van der Pligt kan zich niet vinden in de huidige koers van de Amsterdamse SP-fractie. "Deze koers is een andere dan die ik voorsta. Met name op het punt van werken zonder loon. Een thema wat voor mij symbool staat voor de afbraak van werknemersrechten en in strijd is met het beschermen van de zwakkeren in onze maatschappij. Iets waar ik mijn hele leven pal voor ben gaan staan en wil blijven staan", legt Van der Pligt uit!


Echter de partijleiding gaat onverminderd door met het steunen van VVD en D66. Daarmee zal de SP geconfronteerd worden met de consequenties. Voor al die SP stemmers in Amsterdam zal het bitter hard aankomen als hun partij, besluiten gaat steunen die hun hard raken. Diepe desillusie zal ontstaan en het vertrouwen in politiek links nog meer schade toe doen. Zeker omdat de PvdA en GroenLinks in andere gemeentes al meedoen met de bezuinigingen. Met name GroenLinks is een voorstander van het leenstelsel voor studenten en steunt de bestaande machtsstructuren. Landelijk voert de PvdA met VVD een neoliberaal wanbeleid dat vele miljarden wil besparen. Het geld moet gehaald worden bij de arbeiders, de studenten, de ouderen, de jongeren en de gehandicapten. Niet bij het bedrijfsleven, de kapitalisten en de rijken!Laurens Ivens als trotse bestuurder met VVD en D66 in Amsterdam. 
De SP verving de PvdA als bestuurderspartij van de hoofdstad!

Een brute nationalistische oorlog

Oost Oekraïne is sinds april 2014 een oorlogsgebied. Vooral de regio Donetsk is vervallen in oorlog. Het conflict gaan voornamelijk tussen Russisch sprekende separatisten ( gesteund door Rusland ) en de rechts nationalistische regering in Kiev. De separatisten willen dat de Russisch sprekende gebieden zich aansluiten bij Rusland wat Kiev verwerpt. Veel etnische Russen in Oost Oekraïne steunen de separatisten, mede omdat ze zich bedreigt voelen door de etnisch nationalistische retoriek van Kiev. Daarnaast voedt het Kremlin hun dagelijks met propaganda over de wrede ''fascistische'' Oekraïners, terwijl Moskou ter gelijk groot Russisch chauvinisme bevordert.  

Dit conflict gaat niet over zelfbeschikking of onafhankelijkheid. Zowel Kiev als Moskou liegen er op los om steun te winnen voor hun ethisch nationalistische oorlog. Hoewel sommige linkse anti-imperialisten kritiekloos de kant van de separatisten kiezen hebben revolutionair socialisten een andere mening. Wij steunen niet de separatisten omdat deze gedreven worden door hetzelfde etnische nationalisme als de Oekraïners!

De separatisten voelen zich Russisch en verheerlijken dan ook Rusland. Daar speelt Vladimir Poetin op in. Hij bevordert het groot Russisch chauvinisme en daarmee ook etnisch nationalisme. Zowel ouderen als jongeren zijn hier vatbaar voor in Donetsk. Toen de pro-Russische president van Oekraine in december 2013 werd afgezet, zagen veel etnische Russen dit aan als een staatsgreep. Victor Yanukovich was corrupt, conservatief en rechts. Maar hij was wel democratisch gekozen in 2012. Zijn aanhang is te vinden onder de etnische Russen, maar door veel Oekraïners werd hij gehaat!

Oekraïne is altijd al verdeeld geweest tussen aanhangers van Moskou en tegenstanders van Moskou. De bewoners van de west Oekraïne zijn fel tegen Moskou en minachten alles dat Russisch is. Oost Oekraïne daarin tegen is juist meer pro-Russisch, mede door het feit dat veel etnische Russen in het oosten wonen. Oekraïne was tot 1917 deel van het Russische Keizerrijk. Maar na de revolutie vochten drie groepen om de macht in het land!

Aan de ene kant had je de burgerlijk democratische krachten van de Oekraïense Nationale Republiek. Deze werden gesteund door het imperialistische Duitsland en Polen. De tweede groep waren de bolsjewieken die trachten een raden-republiek op te bouwen, zij werden gesteund door Sovjet Rusland. De derde groep bestond uit anticommunistische Oekraïeners die de Witte Legers steunde!

De Nationale Republiek wist de eerste Volksrepubliek van Sovjets omver te werpen en met geweld de revolutionairen te onderdrukken. De aanhangers van Lenin moesten vluchten en zouden pas in 1919 weer op krachten komen. Omdat er veel chaos heerste besloot de rechtse generaal Pavlo Skoropadskyi de Nationale Republiek af te zetten. Er kwam een dictatoriaal regime onder de naam Oekraïense Staat, een conservatieve dictatuur!

Echter in december 1918 werd deze Oekraïense Staat weer omver geworpen. Generaal Pavlo Skoropadskyi moest vluchten. Toch wist men niet een stabiele overheid op te richten. Tussen december 1918 en november 1920 werden meer dan vijf regeringen opgericht. Met steun van Sovjet Rusland wisten de Oekraïense bolsjewieken weer op te rukken. In hun gebied werd de Oekraïense Socialistische Sovjet Republiek opgericht die tot 1990 zou bestaan!

De burgerlijke democraten dachten gebruik te kunnen maken van het mislukte Sovjet offensief in Polen. Dus werd een alliantie opgericht om het ''bolsjewistische'' gevaar ( zoals de kapitalistische media toen al sprak ) te verslaan. Hoewel de alliantie wat succes boekte moest Polen al snel inzien dat het Rode Leger aanzienlijk sterker was geworden. Daarnaast vochten Poolse soldaten nu met de bedoeling om Rusland te bezetten, waardoor veel Russische arbeiders in zagen dat hun revolutie dreigde onder te gaan. Het Rode Leger wist de Oekraïense-Poolse Alliantie in Oekraïne tegen te houden!

In 1921 werd de Vrede van Riga getekend. De burgerlijke krachten bezaten nog meer een klein gebied in het westen en ondanks een laatste poging om geheel Oekraïne weer onder hun controle te krijgen, zou het tot 1990 duren voordat het kapitalisme zich weer heer en meester kon noemen over het Oekraïense proletariaat. Uiteindelijk vluchtte de burgerlijke leiders naar het westen. Geheel Oekraïne werd een Sovjet republiek!

Sovjet Oekraïne werd een medeoprichter van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken in december 1922. Hoewel het land socialistisch hoorde te zijn, was er van echt socialisme geen spraken. De degeneratie van de revolutie was al begonnen en de dood van Lenin versterkte de greep van de partij bureucratie over de Sovjet-Unie. Met Stalin's opkomst en machtsovername begon het grote terreur en de grote haat die veel Oekraïners nog steeds voelen tegenover Russen!

Tijdens de stalinistische periode kreeg de Russische taal en cultuur voorgang. Groot Russisch chauvinisme werd in de jaren 30 ingevoerd, de Oekraïense cultuur moest zich onderwerpen. Veel Oekraïners voelde zich hierdoor onderdrukt, zeker toen de hongersnood van 1932 meer dan 8 miljoen slachtoffers eiste. Toen de Duitsers kwamen in 1941 was er een gevoel van vreugde. Vele dachten dat Hitler hun kwam bevrijden van Stalin. De Oekraïense hulppolitie van de Duitsers kreeg bijna 300.000 vrijwilligers. Deze hielpen bij het opsporen van joden, het executeren van gevangenen en maakte jacht op partizanen!

In 1943 werd zelfs een Waffen SS divisie opgericht bestaande uit Oekraïeners. Hoewel Hitler de Slavische volkeren als minderwaardig aanzag, besefte hij ( veel te laat trouwens ) dat hun anticommunisme gebruikt kon worden. Ongeveer 89.000 Oekraïners deden dienst, sommigen vrijwillig anderen werden gedwongen. Ondanks het anticommunisme dat bij veel Oekraïners heerste, kon de Oekraïense SS niet veel bijdragen. In maart 1945 vlak voor het einde van de oorlog, werd de divisie hernoemt in het Oekraïense Nationale Leger. Men hoopt met westerse steun tegen Stalin te kunnen vechten. Op dat moment waren 50.000 soldaten deel van het nieuwe Oekraïense Nationale Leger. Maar de westerse geallieerden moesten niets hebben van dit collaboratie leger. Na de capitulatie van Nazi Duitsland werd het Oekraïense Nationale Leger ontbonden en hun soldaten geïnterneerd!

Van 1945 tot 1990 waren de soldaten die tegen Stalin vochten, collaborateurs en vijanden. Ze werden dan ook geminacht in de media van Sovjet Oekraïne. Echter eind jaren 80 veranderde dat. De ondergang van het stalinisme, zag een groei aan etnisch nationalisme. Jongeren gingen de soldaten van de Oekraïense Waffen SS zien als ''helden'' en er werden monumenten voor hun opgericht. Dit zorgt voor etnische spanningen omdat de Russische Oekraïners fel tegen deze verering zijn!

Vooral west Oekraïners zijn positiever over de rol van de Oekraïense Waffen SS. Zij zien vooral patriotten en nationalisten en niet de bloeddorstige Jodenhaters en moordenaars. In hun haat en afkeer van Rusland, weigeren veel Oekraïners om negatief over de Oekraïense Waffen SS te spreken. Ook de wrede hulppolitie van de Duitsers wordt positief ervaren, allemaal omdat deze mannen tegen de ''godloze communisten'' vochten aldus de etnische Oekraïners!

Door de verering van de Oekraïense Waffen SS en hulppolitie door vele, is er een scheuring ontstaan tussen etnische Oekraïners en ethische Russen. Deze scheuring begon na 1990 en ligt aan de basis voor het huidige conflict in Donetsk. Het is dat wrede nationalisme van Kiev dat voor angst zorgt bij de Russisch sprekende bevolking van Oost Oekraïne. Dat jonge vandalen Sovjet monumenten kunnen vernielen zonder dat de politie ingrijpt, is voor Russische Oekraïners een bewijs dat Kiev erop uit is om hun te onderdrukken. Daarnaast is het Russisch als minderheidstaal verboden en hebben westerse provincies, politieke partijen die pro-Russisch zijn verboden. Met name de conservatieve; Partij van de Regio's en de stalinistische; Communistische Partij van Oekraïne wil Kiev volledig verbieden!

De separatisten zijn echter ook bezig met dictatoriale handelingen. Oekraïners die tegen de separatisten zijn worden lastig gevallen. Het spreken van de Oekraïense taal wordt al moeilijk gemaakt, omdat etnische Russen denken dat je dan pro-Kiev bent. De vrijheid van meningsuiting geldt ook niet voor tegenstanders van het groot Russische chauvinisme. Wie tegen het Russisch Orthodoxe Christendom is, heeft ook een probleem. Want de separatisten geloven niet in de scheiding tussen kerk en staat. Daarnaast zijn ze ook fel tegen homoseksualiteit. Het is ook niets voor niets dat de separatisten steun ontvangen van extreem rechtse groeperingen!

Donetsk ligt na 10 maanden strijd in puin. De nieuwe luchthaven die in 2012 is geopend werd volledig vernield. Dorpen zijn ontruimt en veel inwoners van de stad Donetsk hebben te kampen met schaarste. Vooral ouderen worden geraakt die geen pensioenen meer krijgen van de Oekraïense staat. Nu waren die al behoorlijk laag, maar ondertussen zitten veel ouderen zonder geld. Ook al beweren de separatisten dat ze een sociale markt economie willen opbouwen, hechten revolutionair socialisten weinig waarde daar aan. De separatisten willen het liefst dat de regio's Donetsk en Luhansk deel worden van de Russische Federatie. Ze ruilen de Oekraïense oligarchie in voor de Russische oligarchie!

Revolutionair socialisten verwerpen ook de westerse regeringen, die kritiekloos achter het regime in Kiev staan. Geen woord over de dictatoriale houding van deze regering, die moedwillig politieke partijen wil verbieden die niet trouw aan hun zijn. Ook de verkiezingen van 2014 worden als eerlijk gezien door Europa, terwijl slechts 41% kwam stemmen en er veel intimidatie heerste. Daarom durfde veel tegenstanders van Kiev niet te stemmen. Dat verklaart ook waarom pro-Russische partijen weinig tot geen zetels wonnen in het nieuwe parlement. Niet omdat ze geen steun hebben, maar omdat hun electroraat niet kwam stemmen!

De separatisten hielden ook verkiezingen, die echter meteen verworpen werden door Kiev en Europa. Hier zien we de hypocriete houding helemaal. Terwijl de verkiezingen van Kiev ''eerlijk en democratisch'' genoemd worden, brullen westerse regeringen dat die van de separatisten niet eerlijk waren. Nu hebben ze daar wel gelijk in, want de separatistische verkiezingen waren net zo oneerlijk als die van Kiev. Maar dat het westen wel de verkiezingen van Kiev eerlijk noemt maar die van de separatisten niet, bewijst dat Europa alles doet om Oekraïne naar zich toe te trekken!

Revolutionair socialisten verwerpen daarom de regering in Kiev, zeker omdat die geleid wordt door een rijke oligarch. Daarnaast wil Europa dat Oekraïne net zo neoliberaal kapitalistisch wordt als Oost-Europa. Misschien op termijn zelfs lid van de Europese Unie wil worden. Dan kunnen onze bedrijven heel goedkoop arbeiders inslaan omdat het modaal inkomen in Oekraïne slechts 141 euro per maand is. Bedenk hoeveel bespaard wordt op loonkosten als onze bedrijven Oekraïense arbeiders mogen gebruiken. Daar dromen menige Europese kapitalisten zeker al over!! Trots poseren deze Oekraïense scouts voor een monument
 van de Oekraïense Waffen SS!

Saoedi-Arabië is de Islamistische Staat

Onthoofdingen, massa executies en het levend verbranden van een Jordaanse piloot. De terreur groep IS is mooi bezig om angst te zaaien in het westen. Sinds begin 2014 beheerste deze soennitische bende bijna 1/3 van Syrië en 1/3 van Irak. De groep dankt zijn bestaan aan het Amerikaanse imperialisme en de Syrische burgeroorlog. Het westen brult moord en brand bij propaganda video's waarin executies plaats vinden. Maar de grootste bondgenoot van het westen in het midden oosten, is ook handig in het onthoofden van mensen. Met slechts het verschil dat die onthoofdingen niet te zien zijn op het internet!

Saoedi-Arabië is een islamistisch koninkrijk en niet vies om de tegenstanders van de Saoedische Koninklijke Familie te doden. Executies in het reactionaire land vinden plaats op middeleeuwse manieren. Met een kromzwaard worden de slachtoffers onthoofd. Soms wordt het lichaam van een geëxecuteerde enkele dagen opgehangen aan een kruis op de plek waar de executie plaatsvond. Dit gebeurt vooral voor de zwaarste misdrijven en is bedoeld om een afschrikwekkend effect te hebben. In het strafrecht noemt men dit een kruisiging, al komt de straf niet overeen met de Romeinse vorm van kruisiging!

De terreur groep IS wordt medegefinancierd door mensen uit Saoedi-Arabië. Het is al langer bekend dat islamistische terroristen veel donaties krijgen van rijke Arabieren. Zo steunt de Saoedische Koninklijke Familie, de soennitische oppositie tegen het sjiitische regime van Bashar Al-Assad in Syrië. Ook Osama Bin Laden was een Arabier afkomstig uit Saoedi-Arabië. De Bin Laden familie heeft zeer goede banden met het Amerikaanse bedrijfsleven en ook met de familie Bush zijn er goede zakenrelaties!

Het aantal mensen dat geëxecuteerd wordt verschilt per jaar. Hun executies zijn echter niet te zien op You-Tube, want anders zouden de westerse regeringen met een zeer groot probleem zitten. Presidenten en koningen zijn namelijk bevriend met de reactionaire Saoedische Koninklijke Familie. Obama reisde persoonlijk met zijn vrouw naar het koninkrijk om hun respect te tonen voor de overleden koning Abdullah. De man onder wiens regime in 2014 meer dan 84 executies plaats vonden. Veel executies zijn openbaar, maar worden niet gefilmd!

Het strafrecht systeem van Saoedi-Arabië is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van de Sharia. Je kunt in dit achtergestelde land vermoord worden voor:

- Smokkelen van drugs
- Overspel 
- Het verlaten van de islam 
- Seks tussen ongehuwden
- Homoseksualiteit
- Het verkondigen van een ander geloof dan de islam
- Moord
- Verkrachting 
- Gewapend overval 
- Autodiefstal 

Volgens de regels van de Sharia mag er ook bloedgeld betaald worden. Dan betaald de schuldige persoon zijn straf af met geld. Het komt er feitelijk op neer dat een veroordeelde, de doodstraf kan ontlopen door de familie van zijn/haar slachtoffer te betalen. Ook mogen familieleden in sommige gevallen de doodstraf zelf uitvoeren. De familieleden zijn echter geen professionele beulen en het loopt er vaak op uit dat men langere tijd met een kromzwaard op de veroordeelde inhakt tot deze uiteindelijk overlijdt aan verwondingen en bloedverlies. Het doden van minderjarigen is ook toegestaan in Saoedi-Arabië!

Met dit land is dus het westen bevriend terwijl de Islamistische Staat vervloekt, veroordeeld en afgekeurd wordt. Het hypocriete westen is weer helemaal bezig. Ook tijdens de Koude Oorlog toonde westerse landen dit gedrag. Bondgenoten van Moskou kregen enorm veel kritiek over zich heen in verband met de mensenrechten, terwijl pro-westerse dictaturen niets te horen kregen. Zo mocht de Sovjet-Unie en het Oostblok geen westerse burgervliegtuigen kopen. Echter de  Volksrepubliek China en Tito's Joegoslavië mochten dat wel. Terwijl beidde landen zich ook baseerde op het stalinisme. Mensenrechten waren slechts een propaganda middel om de Sovjet-Unie zwart te maken. Want ook in Mao's China en Tito's Joegoslavië werden de mensenrechten geschonden!

Het levend verbranden van een Jordaanse piloot door de IS, toont hoe wreed een reactionair religieus regime kan zijn. Echter Saoedi-Arabië verschilt daar niet veel in met de Islamistische Staat. De vlag van het koninkrijk toont al aan hoe islamistisch ze zijn. De groene kleur, de heilige islamistische tekst; ''Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper'' en het zwaard. Het is ten strengste verboden om de vlag van het Koninkrijk Saoedi-Arabië half stok te hangen. Ook is het verboden om de vlag op commerciële producten te tonen. Kort samengevat, de vlag van Saoedi-Arabië is heilig! 

Revolutionair socialisten verwerpen het regime van de Saoedische Koninklijke Familie. Waarom wordt dit land niet gebombeerd en aangevallen? De Islamistische Staat krijgt de hele westerse luchtmacht over zich heen, terwijl Saoedi-Arabië bewapend wordt met westerse oorlogsvliegtuigen. Als rechtse politici zoals Barack Obama, Mark Rutte en David Cameron de misdaden van de IS verwerpen, maar wel respect tonen voor de dode Abdullah, dan is dat typische hypocriet gedrag. Saoedi-Arabië is net zo wreed als de Islamistische Staat, Saoedi-Arabië is een islamitische staat. Alleen deze islamistische staat is een vriend van het ''seculiere democratische'' westen!

De reactionaire IS moet bevochten worden, maar niet door westerse regeringen. Die zijn verantwoordelijk voor de opkomst van de terreur groep. Toen westerse landen in 2003, de Republiek Irak binnen vielen gaf men de politieke macht aan een corrupte minderheid. Ook dwong het westen een neoliberaal economisch model af op de Irakezen. Het gevolg hiervan is na 12 jaar nog te merken. Armoede, sociale achteruitgang en nostalgie naar de tijden van Saddam Hussein. Vooral bij de soennitische moslims is deze nostalgie zeer sterk!

Irak is nu verdeeld in drie gebieden. Noord Irak staat onder Koerdisch bestuur, zuid en oost Irak worden nog bestuurd door Bagdad, maar geheel west Irak is onderdeel van de Islamistische Staat. In totaal bezit de terreurgroep een gebied van bijna 32.000 km2, met een bevolking van 8 miljoen. Maar het is wel zeker dat die 8 miljoen niet loyaal zijn aan het strenge islamisme van deze bende massamoordenaars. Na bijna een jaar onder de IS te hebben geleefd beginnen veel Arabieren in te zien dat de IS een bende moordenaars en onderdrukkers zijn. Het verbod op roken is ook een ding dat vele tegen de IS afzet. Daarnaast neemt de levensstandaard enorm af, nu de luchtaanvallen van het westen veel infrastructuur kapot maken! 

Syrië is ook verdeeld. West Syrië staat nog onder bestuur van Bashar Al-Assad. Enkele gebieden in midden en noord Syrië staat onder bestuurd van rebelse groeperingen. Koerdische strijdkrachten van de Democratische Unie Partij bezitten het meest noord oostelijke deel van Syrië. De Islamistische Staat bezit bijna geheel het gehele noord oosten ( met uitzondering van Koerdisch gebied ). IS strijdkrachten werden begin 2015 verdreven uit de Koerdische stad; Kobani aan de Turkse grens, na een belegering van vier maanden. De omliggende dorpen zijn echter nog wel IS bezit!

Saoedi-Arabië is geen bondgenoot in de strijd tegen de reactionaire islamieten. De Saoedische Koninklijke Familie behoort tot dezelfde groep radicale moslims als de IS. De mannen, vrouwen en kinderen die geëxecuteerd worden staan dan wel niet op het internet, maar dat maakt dit regime niet minder barbaars. Koning Abdullah was een wrede monarch, die een reactionair bewind voerde. Als Saoedi-Arabië geen olie had gehad dan was het nooit een vriend van het kapitalistische westen geworden. Maar aangezien het westen, olie nodig heeft wil men de Saoedische monarchie ten vriend wouden. Daarom kijkt het westen graag opzij als de Saoedische Koninklijke Familie, hun middeleeuwse wetgeving ten uitvoer brengen!De reactionaire Saoedische Koninklijke Familie

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme