Regeerakkoord kent ook winnaars

Een artikel van Socialistische Alternatieve Politiek 
Volgens Rutte en Samsom moet ´iedereen inleveren´ en heeft het regeerakkoord dat eerlijk verdeelt . Uit een analyse van de gevolgen van het regeerakkoord die het CPB heeft gemaakt blijkt echter dat er ook grote winnaars zijn. Namelijk mensen die nu al buitengewoon rijk zijn.
Volgens het CPB leidt het beleidspakket op termijn tot een daling van het aandeel van de arbeid in het nationaal inkomen, de zogenaamde arbeidsinkomensquote, met 2,1  procent. (klik hier voor de analyse). Dit komt omdat het regeerakkoord een groot aantal maatregelen bevat die tot een verlaging van de lonen leiden, zoals de beperking van de ontslagbescherming en de WW, en tot het vergroten van de inkomensverschillen tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden en het opvoeren van de werkloosheid.
De daling van de arbeidsinkomensquote heeft automatisch tot gevolg dat het aandeel van het kapitaal in het nationaal inkomen, de kapitaalinkomensquote, met 2,1 procent stijgt. Dit komt neer op een extra stijging van de winsten met ruim 12 miljard euro per jaar. Dit is gelijk aan 75 procent van het te bezuinigen bedrag van 16 miljard euro. Hierbij moet worden bedacht dat de winsten van het Nederlandse bedrijfsleven nu al op een hoog niveau liggen. Dit betekent dus dat de nivellerende werking van het beleidspakket sterk moet worden gerelativeerd.
Mensen met een middeninkomen worden inderdaad stevig aangepakt, maar mensen die echt rijk zijn, namelijk de mensen die van de opbrengsten van hun kapitaal leven, gaan er juist fors op vooruit.


Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme