Religie en revolutionair socialisten

Veel mensen denken dat revolutionair socialisten voor een atheïstische samenleving staan, waarin religies tegengewerkt worden. Revolutionair socialisten zijn over het algemeen atheïstisch ingesteld, maar dit is geen noodzakelijkheid. Anders dan stalinisten willen wij revolutionair socialisten geen atheïstische staat oprichten. Een socialistische raden-republiek moet seculier van aard zijn en niet atheïstisch. Het is de taak van de toekomstige socialistische raden-republiek om de vrijheid op godsdienst te waarborgen, maar ook de vrijheid op godslastering te garanderen. Echter de religieuze instituten moeten ontmaskerend worden voor de rol die ze spelen in het steunen van het kapitalisme en imperialisme. Neem de Rooms Katholieke Kerk maar als voorbeeld. Dit misdadige instituut is verantwoordelijk voor het verduisteren van kindermisbruik en heeft bijna 1622 jaar de mensheid dom en onwetend gehouden!

Religie werd in de Sovjet-Unie nooit verboden. Anders dan in de ''Volks-Socialistische'' Republiek Albanië van Enver Hoxha, heeft de stalinistische USSR nooit de religie echt verboden per wet. Wel werden veel religieuze mensen vervolgt. Dit gebeurde zowel tijdens de burgeroorlog als in de periode tussen de burgeroorlog en de opkomst van het stalinisme. Velen zijn onschuldig vermoord door de Sovjet-Unie, puur vanwege hun religieuze overtuigingen. Andere religieuze mensen werden terecht opgepakt en veroordeeld, omdat ze antisemitische moordcommando's steunde en de boeren aanzetten tot haat tegen joden en bolsjewieken!

Het stalinisme schakelde de religie gelijk met onderdrukking door de instituten. Maar religie is meer dan alleen dat. Religie is voor veel mensen een persoonlijk gevoel, iets dat je niet mag en niet kunt verbieden. Dit werd duidelijk na de val van het stalinisme, toen de Russische Orthodoxe Kerk enorm snel groeide. Ondanks bijna 70 jaar van stalinistische heerschappij, bleek het Russische volk nog zeer gelovig te zijn!

Revolutionair socialisten hebben zich altijd verzet tegen de dogma's van een religie. Of die dogma's nu gericht zijn om joden te haten of homoseksuelen te minachten. Voor ons zijn de dogma's van religieuze groepen erger dan de religies op zich. Als mensen willen geloven in een godheid of meerdere goden dan is dat hun recht. Echter dat houdt niet in dat ze dat recht mogen misbruiken om haat te zaaien. Veel protestantse kerken deden dit echter precies. Racisme speelde een grote rol in veel protestantse kerken. Al sinds de late middeleeuwen steunde de protestanten de slavenhandel van de blanke imperialisten. Nederland schafte de slavernij in stappen af en pas rond 1877 gelde in alle koloniale gebieden een verbod op het houden van slaven!

De haat tegen niet-blanke volkeren bleef de protestantse kerken domineren. Pas na 1968 moesten vele inzien dat ze fout bezig waren. Het was echter niet ongewoon dat protestantse dominees de ''superioriteit'' van het blanke ras predikte in kerken. Revolutionair socialisten verzette zich fel tegen deze haat. We werden daarom ook flink gehaat door de strenge protestantse kerken die ons ''duivels'' en ''het ultieme kwaad'' noemde. Gelijkschakeling met het stalinisme was ook aan de orde aangezien de religieuze instituten graag opschepte over de onderdrukking van hun broeders en zusters in ''socialistische'' landen!

Hoewel de Rooms Katholieke Kerk minder racistisch was, toonde de ''heilig'' stoel ook weinig medeleven voor de slachtoffers van katholieke dictaturen. Neem het fascistische regime van generaal Franco maar als voorbeeld. Gesteund door de Rooms Katholieke Kerk won deze generaal de Spaanse burgeroorlog. Met zegen van de kerk werden 200.000 anti-fascisten vermoord. Tot aan zijn dood werd Franco, de anticommunist, gesteund door de Rooms Katholieke Kerk. Dwang-arbeiders moesten van de anticommunistische dictator een katholiek monument bouwen, waarin hij uiteindelijk begraven werd!

Wat zal er gebeuren met religies als revolutionair socialisten aan de macht komen. Ten eerste zullen de religieuze instituten merken dat ze geen overheidsgeld meer krijgen. Ook scholen zullen allemaal openbaar worden en niet meer christelijk, islamistisch of joods zijn. Religieus onderwijs wordt afschaft, omdat religie zich niet met de opvoeding van kinderen moet bemoeien. Scholen zijn er niet om kinderen te indoctrineren in een geloof. Natuurlijk zullen religieuze mensen klagen over dat hun ''vrijheid'' op onderwijs hun is ontnomen. Revolutionair socialisten zeggen echter dat onder het socialisme kinderen juist meer vrijheid hebben. Onderwijs wordt volledig gratis en zal openstaan voor iedereen. Natuurlijk zullen de scholen openbaar en seculier van aard zijn en geen religie ondersteunen!

Hoe zit dat dan met atheïsme onder revolutionair socialisten. Natuurlijk zullen velen dat ook daadwerkelijk zijn. Maar je hoeft geen atheïst te zijn om socialistisch te denken. Er zijn genoeg mensen die vanuit hun religie een socialistisch opvatting hebben. We kunnen de Dalai Lama als voorbeeld noemen. Hoewel hij een absolute monarchie leidde in Tibet, heeft de Dalai Lama zich de laatste 50 jaar ontwikkeld tot een man, die meer af weet van het daadwerkelijke socialisme dan je denkt. Anders dan dogmatische stalinisten beweren is de Dalai Lama absoluut geen anticommunist. Hij zegt dat ondanks zijn ervaringen met het totalitaire stalinisme, het marxistische socialisme absoluut niet verkeerd is. Voor de Dalai Lama is het marxisme een humanitair ideaal dat hij combineert met zijn boeddhistische overtuigen! 

Enver Hoxha was de enigste stalinist, die zijn land daadwerkelijk ''bevrijd'' noemde van de religie. Zijn totalitaire ''Volks-Socialistische'' Republiek Albanië verbood elke religie. Natuurlijk was er een alternatief, want Hoxha werd vereerd alsof hij een godheid was. Zijn persoonlijkheidscultus was zo erg dat iedereen hem moest vereren als ''vader van de natie''. Pas na zijn dood in 1985, kwam een einde aan zijn regime. Hoxha wordt echter nog door veel ouderen vereerd, dat heeft ermee te maken dat in het huidige kapitalistische Albanië veel armoede heerst. Vooral ouderen voelen dat hun leven beter was onder Enver Hoxha, dan onder de huidige burgerlijke democratie!

Armoede drijft nog veel mensen in de armen van religies. Het is ook logisch dat de Rooms Katholieke Kerk nog enorm veel steun geniet in Latijn Amerika, waar armoede een groot deel van de bevolking treft. Ook in Polen is het katholicisme hoog, het stalinisme kon niet voorkomen dat veel Polen zich weer bekeerde tot de Rooms Katholieke Kerk. Dat religie zo sterk is geworden in Oost Europa ligt vooral aan de armoede die veroorzaakt werd door de kapitalistische revoluties begin jaren 90. Terwijl overheden geen vinger uitstaken om sociaal zwakkeren te helpen, waren het juist de religieuze groepen die te hulp kwamen. Hierdoor konden kerken veel zielen winnen onder de armoede klasse. Ouderen en mensen met een handicap worden nog steeds verwaarloosd in landen zoals Roemenië, Bulgarije en Oekraïne!

Religie is een privé zaak, nog de staat nog de kerken mogen dat aan mensen op dwingen. Revolutionair socialisten willen dat religie iets privés blijft. De toekomstige socialistische samenleving moet tolerant zijn voor elke religie, maar tegelijk geen religieuze dogma's accepteren. Religieuze haat tegen andere religies of atheïsten mag niet getolereerd worden. Wij zullen de vrijheid op godsdienst verdedigen net zoals de vrijheid op godslastering. Dat is de taak van revolutionair socialisten!
De Dalai Lama. 50% Marxist, 50% Boeddhist 

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme