Socialistische Partij geeft zelf toe; ''we zijn sociaal democratisch''

De Socialistische Partij geeft het toe, althans dat doet medewerker Meltem Okcu van het landelijke partij secretariaat. Revolutionair Socialistische Media heeft nu het bewijs van de SP zelf. Natuurlijk komt dit niet als een verassing, al jaren is de SP bezig om haar socialistische principes opzij te zetten voor klassieke sociaal democratische taal. Dat mevrouw Meltem Okcu geen idee heeft wat socialisme inhoudt blijkt wel uit haar reactie op de brief die Jorein Versteege, naar de SP stuurde! 

USP-RSM publiceert hier de brief en de reactie van de SP ( Meltem Okcu )


Aan de Socialistische Partij,


Ik weet niet of ik jullie nog socialistische partij moet noemen. Want jullie gedrag is niet bepaald socialistisch geweest de laatste jaren. Wikipedia heeft jullie terecht al een sociaal democratische partij genoemd. Ideologisch zijn jullie nauwelijks meer socialistisch, over een raden-democratie hoor ik nooit wat, laat staan de nationalisatie van de productiemiddelen!


Mijn waarschuwing aan de SP is heel serieus. De SP is aan het verrechtsen. Net als de Partij van de Arbeid en GroenLinks heeft de SP het kapitalisme aanvaard. Dit is onacceptabel voor alle socialisten om te doen. Capituleren voor het kapitalisme, een trend die na 1990 bij veel socialisten opdook. De sociaal democraten gingen veel verder dan capituleerde, zij gingen over tot collaboratie met de kapitalisten en hun politici. We zien die collaboratie terug in het huidige kabinet, waar PvdA doodleuk, 24 miljard euro bezuinigt op de werkende klasse!


Wat de sociaal democratie de laatste 23 jaar gedaan heeft is verraad. Maar niet alleen de sociaal democratie heeft het linkse gedachtegoed verraden. Ook voormalige stalinistische partijen ( waaronder de SP ) hebben zich bekeerd tot het kapitalistische gedachtegoed. Een mooi voorbeeld is de Socialistische Linkse Partij in Noorwegen, het rolmodel van de SP. Hoe trots was Jan Marijnissen op deze bende klassen-verraders! De SV in Noorwegen won ooit 12,5% van de stemmen in het jaar 2001. Linkse stemmers hoopte op een sterke socialistische oppositie tegen de neoliberale Arbeidspartij ( Noorse PvdA ). Maar wat deed de SV vlak voor de verkiezingen in 2005? Ze gingen in een coalitie met de sociaal democraten en werden deel van de kapitalistische regering. De partij verloor hierdoor al stemmen in 2005 en 2009, maar de genadeklap kwam dit jaar. Van de 12,5% in 2001, naar 4,1% in 2013. Allemaal omdat de SV steun verleende aan de neoliberale Noorse overheid, die bestond uit de Arbeidspartij , de Socialistische Linkse Partij en de Centrum Partij ( agrarische democraten ).


Maar dit is precies wat de Nederlandse SP ook wil. Compromissen sluiten met de PvdA, CDA en misschien zelfs het neoliberale D66. De partij is veel te gericht op compromissen met de partijen van het neoliberalisme. Compromissen mogen alleen gemaakt worden met socialistisch gezinde partijen. Aangezien die er niet zijn, moet de SP geen compromisbeleid voeren. Socialisten en liberalen is verraad aan idealen, zegt men. Dat blijkt maar weer eens goed met VVD en PvdA!


In de peilingen staat de SP ook niet veel beter. Het is de rechts populistische PVV die de stemmers weet te winnen. Allemaal omdat Roemer en de partij veel te gericht zijn op parlementarisme. Waar is dat activisme van de SP gebleven? Vergaan vermoedelijk toen de partij een brave parlementaire partij werd. Wat Nederland nodig heeft is geen tweede sociaal democratische partij. Wat Nederland nodig heeft is geen SP die in een kapitalistische overheid komt. Wij hebben een socialistische partij nodig die opkomt voor de werkende klasse!


Ik hoop dat de verkiezingsnederlaag van jullie rolmodel in Noorwegen een wake-up call is. De huidige sociaal democratische koers van compromissen met het kapitalisme zal jullie geen steun opleveren. Net als de SV zal men de SP gaan zien als deel van het verrotte parlementair democratische stelsel. Mochten jullie ooit lid worden van een kapitalistische regering, dan stem ik niet meer SP!


Een socialistische waarschuwing,


Van Jorein Versteege


Revolutionair Socialistische Media 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hier de reactie van Meltem Okcu van de SP,


Geachte heer Versteege,


Dank voor uw e-mail. De SP heeft een sociaal democratisch programma 

waarbij we uitgaan van een mix van overheid en markt. Dat is geen 
verraad aan het linkse gedachtegoed. Bij het denken en doen staan binnen 
de SP drie begrippen centraal. Aan de hand van deze drie begrippen 
bepalen we wat we voorstellen of steunen, en wat we afwijzen en bestrijden.

De overheid kan mensen niet gelukkig maken, maar ze kan wel de 

omstandigheden zo maken dat mensen met een maximale kans op succes dat 
geluk kunnen bevorderen. Menselijke waardigheid veronderstelt een 
menswaardig bestaan, om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent 
bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, 
recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en recht op een bejegening 
die blijk geeft van respect.

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle 

mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we 
iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van 
brede tolerantie in de hele samenleving, en de afwezigheid van enerzijds 
elke vorm van discriminatie en achterstelling en anderzijds de 
ongemotiveerde bevoordeling van sommigen.

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de 

mensen niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een 
zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de 
solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar 
helpen en voor elkaar zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke 
kans geven bij het streven naar een gelukkig leven.

Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen 

voor een mooie toekomst. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over 
hun baan, over de toekomst van hun kinderen. Zorgen over de samenleving 
waarin we leven en hoe we omgaan met elkaar. De economische crisis heeft 
veel onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen het 
vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en managers — 
en in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen 
verantwoordelijkheid’ heeft de economie in zwaar weer gebracht, de 
sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. 
Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en 
zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de 
samenhang in onze samenleving.

De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke 

keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te 
nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons 
rijke land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en 
bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan 
de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en kleine 
zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, 
terwijl degenen die de economie lieten ontsporen grotendeels buiten 
schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre 
bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun 
geld nog wel veilig is, hun baan blijft bestaan en er straks nog 
pensioen voor hen is. Om al deze redenen blijft de SP zich inzetten voor 
een sociaal Nederland.

Met vriendelijke groet,


Meltem Okcu

Medewerkster SP landelijk secretariaat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Haar woorden zijn klassiek sociaal democratisch en blijven beperkt tot een sociaal kapitalistisch Nederland. In de woorden van de SP wil men gewoon terug naar de tijden van de sociale markt economie met een grotere rol voor de overheid en minder markt. Dat Meltem Okcu geen flauw idee heeft wat socialisme inhoudt blijkt uit haar antwoorden. Ze denkt binnen de limieten van haar sociaal democratische ideologie. Dit bewijst ook dat de SP niet aan socialistische scholing doet. Want als de SP dat echt gedaan zou hebben dan wisten alle SP leden wat socialisme inhield. 


Hiermee neemt Revolutionair Socialistische Media het besluit dat de Socialistische Partij vanaf nu ''Sociaaldemocratische'' Partij genoemd wordt. Dit doen we uit protest tegen de sociaal democratische opvattingen van deze partij. Laat de partij zich maar snel hernoemen, want deze linkse sociaal democraten zijn absoluut geen socialisten!

Een nieuw partijlogo voor de ''Sociaaldemocratische'' Partij!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme