Plutocratie NL

Mensen mijden zorg om hoge eigen risico, mensen mijden rechter om hoge advocaat kosten, mensen mijden steeds meer omwegen het verhoogde prijskaartje. Alles in Nederland begint meer geld te kosten, geld dat arbeiders met een modaal inkomen steeds minder hebben. De bezuinigingen en verhoging van de lasten, zijn vooral voelbaar bij de laaginkomens en modaal inkomens. Zo groeit de plutocratie, waarin het geld je levenskwaliteit bepaald. Het is al bekend dat rijken langer en beter leven dan de rest. Logisch ook want die hebben toegang tot de best medische zorg en kunnen zich die zorg ook permitteren. Sinds de invoering van het neoliberalisme in de jaren 80 van de vorig eeuw draait alles om geld. De markt werd God, concurrentie werd Koning. Door de groeide armoede onder de arbeidersklasse, groeit ook de intolerantie. Vooral racisme is sterker aanwezig bij blanke arbeiders, die zich in de steek gelaten voelen door de politiek!

Dankzij de sociaal democratie is het eigen risico in de zorg verhoogd naar 350 euro. Hierdoor mijden veel mensen uit arme gezinnen, de dokter en het ziekenhuis. Ook mijden ze specialisten, puur uit angst om de kosten niet te kunnen betalen. Veel arbeiders hebben een basis zorg verzekering en zijn dus niet verzekerd voor speciale behandelingen. Ondertussen groeit het eigen vermogen van de rijken steeds sneller. 1300 Nederlanders bezitten een eigen vermogen van 100 miljard euro. Onder die 1300, de familie Heineken met een eigen vermogen van 7,5 miljard euro. Terwijl 1,3 miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen dat lager is dan 17.000 euro per jaar!!


Nederland is geen sociaal land, maar een neoliberaal land. Een land waarin het geld belangrijker geacht wordt dan de mensen. Schuldig hieraan zijn de politici en met name de kapitalistische partijen, die het neoliberale kapitalisme volledig van dienst zijn. Onder de kapitalistische partijen rekent Revolutionair Socialistische Media ook de PvdA, GroenLinks en ook steeds meer de SP, die als ''Sociaaldemocratische'' Partij wordt omschreven door RSM. Het huidige kabinet van Mark Rutte zet de aanval in op de werkende klasse. Hun logica is dat arbeiders ''boven hun stand'' geleefd hebben en dus moeten inleveren. Dat is niet alleen een grove leugen, maar ook misdadig. Wiens inkomen en vermogen zijn de laatste 25 jaar toegenomen met 400%? Die van de arbeidersklasse? Echt niet!

Een plutocratie is volgens Wikipedia: Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De naam is een samenstelling van de Griekse woorden πλουτος ( rijkdom ) en κρατειν ( regeren, de macht hebben ). De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. 

Een plutocratisch land is de Verenigde Staten van Amerika. Je kunt de VS een plutocratische democratie noemen. Dit houdt in dat ondanks democratische verkiezingen, de partij met het meeste geld in staat is om de meeste propaganda te verspreiden. In Amerika zijn dat vooral de Republikeinse Partij ( conservatief rechts ) en de Democratische Partij ( neoliberaal rechts ). Beidde partijen zijn pro-kapitalistisch ingesteld. De plutocratische media zet de Republikeinse Partij neer als rechts en de Democratische Partij als links. Maar thermen; rechts en links, hebben andere betekenissen in de VS dan in Europa. Links in de Verenigde Staten van Amerika is vooral progressief kapitalistisch, terwijl rechts juist als conservatief kapitalistisch wordt neergezet. Anti-kapitalistisch denken is door bijna 100 jaar hersenspoeling iets negatiefs geworden in Amerika!


Echter Nederland gaat Amerika snel achterna als het gaat om plutocratie. Geld wordt steeds meer bepalend in onze maatschappij. Niet de mens, maar het geld bepaald je status, gezondheid en geluk. Wie met minimumloon moet rondkomen of met een uitkering, krijgt al snel te maken met financiële beperkingen. Kinderen die in arme gezinnen opgroeien leren al snel het begrip ongelijkheid. Arme gezinnen hebben geen geld voor schoolreisjes, uitstapjes en merkkleding. Revolutionair socialisten verzetten zich fel tegen deze realiteit, wij vinden het onterecht dat de werkende klasse moet betalen voor de fouten van de bezittende klasse!

Helaas is het klassenbewustzijn door sociaal democratisch en stalinistisch verraad, zwaar afgenomen. In de jaren 70 en 80 waren veel arbeiders nog bereid om voor een socialistische maatschappij te strijden. De verrechtsing van de sociaal democratie en de uiteindelijk implosie van het stalinisme, maakte daar een einde aan. Tegenwoordig denken arbeiders alleen aan hun eigen situatie. Men is beperkt gaan denken, waardoor sommigen ook vatbaar geworden zijn voor rechts populistische opvattingen. Doordat politiek links ( met name de sociaal democratie ) de arbeidersklasse verraden heeft, is er een diepe minachting ontstaan voor bepaalde linkse opvattingen. Volledig onterecht natuurlijk, maar wel een realiteit!

In een plutocratie is het heel gunstig om zaken te doen over de ruggen van de bevolking. Zo werken veel Nederlandse bedrijven. Sinds het Koningshuis een kapitalistisch karakter kreeg onder Beatrix, reizen altijd een stel zakenliederen met de monarch mee. Het kapitaal stuurde haar lakeien mee om de monarch te helpen de zakeninteresses van Nederlandse kapitalisten veilig te stellen. Koningin Beatrix speelde die rol heel goed, ze was een sterke zakenvrouw die geen probleem had om zakendeals te sluiten met dictators en criminele regimes. De ex-vertegenwoordiger van het kapitalisme; Bernhard Wientjes, was altijd zeer trots op het zakenkarakter van Koningin Beatrix. Haar 34 jarig beleid was gunstig voor het bedrijfsleven en ook voor het Koningshuis dat met minimaal 1 miljard euro eigen vermogen, tot één van de rijkste koningshuizen van de wereld behoort!

Om de Nederlandse plutocratie te vernietigen is een revolutionaire politieke partij nodig. Helaas bestaat zo'n partij niet. Politiek links in Nederland is niet anti-kapitalistisch en heeft zich grotendeels neergelegd bij de zogenaamde '''superioriteit'' van de markt economie. Zelfs de SP die zich nog Socialistische Partij noemt is nauwelijks een echt gevaar voor het kapitalisme. Toegegeven, men vreest het progressieve karakter van de SP, maar strijden voor een raden-democratie en een planeconomie behoren niet tot de idealen van de SP. Revolutionair Socialistische Media is van mening dat een nieuwe arbeiderspartij opgebouwd moet worden. Een partij die zich niet alleen verzet tegen Mark Rutte, maar die zich ook volledig tegen de kapitalistische dogma's keert. Een partij die een socialistisch alternatief neerzet en geen compromissen maakt met de politici van het kapitalisme!

Strijd, Solidariteit, Socialisme

Strijd, Solidariteit, Socialisme